Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1453/17

POSTANOWIENIE
z dnia 28 lipca 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 lipca 2017 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lipca
2017 r. przez Wykonawcę Komtur Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 405A, 02-801
Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec)

przy udziale Wykonawcy Pfizer Trading Polska sp. z o.o. (ul. Postępu 17B, 02-672
Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawcy
Komtur Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa) kwoty 7500 zł 00
gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Katowicach.
Przewodniczący:

………………………………

Sygn. akt: KIO 1453/17
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu prowadzi
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Dostawa leków do
programu lekowego – Etanercept”. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 10 lipca 2017 r. w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548058.

14 lipca 2017 r. Odwołujący Komtur Polska sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym
zarzucił Zamawiającemu naruszenie: art. 29 ust. 1 PZP poprzez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób, który nie uwzględnia wszystkich okoliczności mających wpływ na
sporządzenie oferty, poprzez niewskazanie szacunkowej liczby opakowań leku etanercept w
każdej z dawek wchodzących w zakres przedmiotowy zamówienia, przez co wykonawcy nie
mają danych koniecznych do rzetelnej wyceny zamówienia; art. 7 ust. 1 PZP, przez
nieuzasadnione faworyzowanie producenta leku o nazwie handlowej Enbrel; art. 7 ust. 1
PZP w zw. z art. 29 ust. 2 PZP, przez narzucenie wymogu w postaci zaoferowania leku
zawierającego substancję czynną etanercept w dwóch różnych dawkach, wobec braku
podziału zamówienia na części i określenia wielkości każdej z nich, co powoduje iż możliwe
jest złożenie oferty wyłącznie na lek o nazwie handlowej Enbrel (gdyż jedynym lekiem
zawierającym substancję czynną etanercept występującym w dawce 25 mg, który podlega
refundacji jest lek o nazwie handlowej Enbrel), podczas gdy w stosunku do przeważającej
części zamówienia (etanercept 50 mg) na rynku występują dwa produkty spełniające wymogi
Zamawiającego; art. 7 ust 1 PZP w zw. z art. 36 aa) ust. 1 PZP, przez nieuzasadnione
zaniechanie wydzielenia do odrębnej pozycji dostawy leku zawierającego substancję czynną
etanercept w dawce 25 mg, w sytuacji w której dokonanie takiego podziału ogranicza do
minimum zakres zamówienia publicznego, w którym z przyczyn obiektywnych nie zaistnieje
konkurencja pomiędzy wykonawcami i jest kluczowe dla zapewnienia uczciwej konkurencji w
ramach postępowania.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uwzględnienia odwołania oraz nakazanie
dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia poprzez:
wyodrębnienie jako odrębnej części zamówienia dostawy etanerceptu w dawce 25 mg, z
uwzględnieniem zasad proporcjonalności oraz szacowanego zapotrzebowania
Zamawiającego, wyodrębnienie jako odrębnej części zamówienia dostawy etanerceptu w
dawce 50 mg, z uwzględnieniem zasad proporcjonalności oraz szacowanego
zapotrzebowania Zamawiającego, dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

21 lipca 2017 roku Zamawiający przed otwarciem posiedzenia i rozprawy przesłał pismo, w
którym oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Izba ustaliła, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego wpłynęło
zgłoszenie przystąpienia Wykonawcy Pfizer Trading Polska sp. z o.o.
24 lipca 2017 roku Przystępujący został wezwany do złożenia oświadczenia w przedmiocie
wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem
umorzenia postępowania. W wyznaczonym terminie Przystępujący nie zgłosił sprzeciwu
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.
W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Izba wskazuje, że powyższy
przepis zobowiązuje Zamawiającego do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia
czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Wobec faktu, że uwzględnienie zarzutów nastąpiło przed otwarciem posiedzenia i rozprawy,
o kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………