Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 558/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W.

przeciwko R. T.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia z dnia 7 listopada 2016 r. sygn. akt XVIII C 4754/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od P. (...) z siedzibą we W. na rzecz R. T. kwotę 1350 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.