Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 632/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Wojciech Borten

SR Joanna Łakomska – Grzelak

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku D. S.

z udziałem Z. S.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie I Ns 494/15

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić wniosek uczestnika postępowania o uzupełnienie zaskarżonego postanowienia;

2.  oddalić apelację;

3.  przyznać r. pr. M. W. wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu uczestnikowi w postępowaniu apelacyjnym w wysokości (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych i kwotę tę nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kutnie;

4.  zasądzić od Z. S. na rzecz D. S. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.