Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 466/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa G. R.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji powódki i strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego
w P. z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt I C 951/12

1.  z apelacji powódki i pozwanego zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

I.  w punkcie 1 a (pierwszym a) w miejsce odsetek ustawowych za opóźnienie zasądzonych od kwoty 4.000 zł (cztery tysiące złotych) od dnia 27 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty zasądza odsetki
w sposób następujący:

a)  od kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych) odsetki ustawowe od dnia 25 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

b)  od kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych) odsetki ustawowe od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

II. w punkcie 1 b (pierwszym b) w miejsce odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia zapłaty zasądza odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

III. kwotę zasądzoną w punkcie 1 b (pierwszym b) podwyższa do kwoty 3275,30 zł (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy);

IV.  w punkcie 4 (czwartym) w części orzekającej o kosztach procesu ustala, że szczegółowego wyliczenia kosztów procesu dokona referendarz sądowy według zasady stosunkowego rozdziału przy założeniu, że powódka wygrała proces w 40% a strona pozwana
w 60%;

2.  w pozostałej części oddala apelację powódki;

3.  nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego.