Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 533/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa U. 3 N. (...) z siedzibą w W.

przeciwko J. W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Ł. z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt III C 750/16

oddala apelację.