Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 574/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Ewa Guczyńska – Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko J. K. i G. S.

o przywrócenie naruszonego posiadania

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 6 grudnia 2016r. sygn. akt I C 541/15

1. oddala apelację;

2. zasądza na rzecz W. K. po 80 (osiemdziesiąt) zł od J. K. i G. S. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.