Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 672/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 16 stycznia 2017 roku

sygn. akt VIII C 1773/16

1.  zmienia zaskarżony wyrok:

a) w punkcie 1. w ten sposób, że zasądzoną kwotę 1.80 (jeden 80/100) złotych podwyższa do kwoty 3.591 (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden ) złotych;

b) w punkcie 3. w ten sposób, że punktowi 3. nadaje brzmienie: „zasądza od Miasta Ł. na rzecz W. P. kwotę 1.300 (jeden tysiąc trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu”;

2. zasądza od Miasta Ł. na rzecz W. Ł. kwotę 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.