Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 799/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Jagura

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2017 roku w Łodzi

sprawy z powództwa W. G.

przeciwko B. G.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 marca 2017 roku, sygn. akt II C 5/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od B. G. na rzecz W. G. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.