Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 900/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko I. G., J. G.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 21 lutego 2017 roku

sygn. akt XVIII C 4288/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza solidarnie od I. G. i J. G. na rzecz A. G. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.