Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 946/17

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku P. (...)S. (...)

z udziałem Z. S.

o orzeczenie przepadku pojazdu

na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 704/16

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wniosek oddalić;

2.  zasądzić od P. (...)S. (...) na rzecz Z. S. kwotę 40 zł (czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.