Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1837/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Mariola Kaźmierak

Protokolant: sekr. sąd. Anna Krzesłowska

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa F. W.

przeciwko (...) S.A. w W. i (...) Centrum Zdrowia w B. Spółce z o.o. z siedzibą w B.

o 928.651 zł. i ustalenie

1.zasądza od (...) S.A. w W. i P. Centrum Zdrowia w B.Spółki z o.o. z siedzibą w B. na rzecz F. W. następujące kwoty:

A. 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu zadośćuczynienia,

B. 13.151zł (trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) z tytułu odszkodowania

- obydwie kwoty wraz z ustawowymi odsetkami płatnymi przez (...) S.A. w W. od dnia 21 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty , zaś od (...) Spółki z o.o. z siedzibą w B. od dnia 27 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

2. ustala, że spełnienie świadczenia zasądzonego w pkt 1 przez jednego z pozwanych zwalania drugiego do wysokości dokonanej wpłaty oraz, że odpowiedzialność (...) S.A. w W. na podstawie polisy Nr (...) jest ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej wynoszącej 46.500 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset ) Euro za jedno i 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy ) Euro za wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

3. ustala, że pozwani ponoszą odpowiedzialność za dalsze, mogące wystąpić w przyszłości skutki zdarzenia z dnia 1 kwietnia 2011 roku;

4. zasądza od (...) Spółki z o.o. z siedzibą w B. na rzecz F. W. następujące kwoty:

A. 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu dalszego zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od dnia 5 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

B. po 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie z tytułu renty na zwiększone potrzeby za okres od 1 października 2015 do 31 grudnia 2016 roku , płatnej do 10 – tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat do 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

C. po 6.500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) z tytułu renty na zwiększone potrzeby za okres od 1 stycznia 2017 roku i na przyszłość , płatnej do 20 – tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminu płatności każdej z rat;

5. oddala powództwo wobec (...) Spółki z o.o. z siedzibą w B. w pozostałym zakresie;

6. zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz F. W. kwotę 14.400 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

7. zasądza od (...) Spółki z o.o. z siedzibą w B. na rzecz F. W. kwotę 5.097,60 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt groszy) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

8. ustala, że pozwani ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec powoda za zwrot kosztów procesu zasądzonych w punktach 6 i 7 do kwoty 5.097,60 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt groszy);

9.nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. i (...) Centrum Zdrowia w B. Spółki z o.o. z siedzibą w B. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 14.175 (czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) z tytułu nie uiszczonych kosztów sądowych;

10. nakazuje pobrać od (...) Spółki z o.o. z siedzibą w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 22.171,40 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych, czterdzieści groszy) z tytułu nie uiszczonych kosztów sądowych;

11. odstępuje od obciążenia powoda kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa.