Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 564/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Wojciech Borten

SR ( del.) Mariusz Bilicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko B. P.

o uznanie umowy za bezskuteczną

na skutek apelacji wniesionej przez pozwaną

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 28 grudnia 2016 roku, sygn. akt I C 1374/16

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża pozwanej obowiązkiem zwrotu na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego.