Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 87/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2017 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ODWOŁAWCZY

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Krzysztof Wójcik (spr.)

Sędziowie: S.O. Bartosz Kaźmierak, S.R. (del.) Małgorzata Kowalska

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa: M. Ś.

przeciwko: 1) (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G., 2) (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki oraz pozwanego ad) 1

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 października 2016r., sygn. akt XII GC 581/15

1.  oddala obie apelacje;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na rzecz M. Ś. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

3.  zasądza od M. Ś. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

4.  oddala wniosek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

Krzysztof Wójcik Bartosz Kaźmierak Małgorzata Kowalska