Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 882/17

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w sprawie LD1O/00001456/17/001 Sąd Rejonowy w Łowiczu w dziale III księgi wieczystej (...) wpisał zakaz zbywania nieruchomości opisanej w tej księdze wieczystej przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w O. Starych do czasu zakończenia postępowania w sprawie I C 174/14 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu.

Wpisu tego Sąd I instancji dokonał na podstawie wniosku Banku (...) S.A. w W. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie I C 174/17 opatrzonego stwierdzeniem, że orzeczenie podlega wykonaniu.

Apelację od tego postanowienia złożył uczestnik postępowania – (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. Starych. Zarzucił Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisu art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzez jego błędne zastosowanie polegające na dokonaniu wpisu podczas gdy postanowienie na podstawie którego dokonano wpisu nie jest prawomocne, naruszenie przepisu art. 626 8 § 1 i 2 k.p.c. przez sprzeczność ustaleń Sądu Rejonowego ze stanem faktycznym przez błędne przyjęcie, że wnioskodawcy służyło prawo do złożenia wniosku. W konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonego wpisu i nakazanie wykreślenia go z księgi wieczystej, a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wpisu i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył,

co następuje :

Apelacja w sposób oczywisty jest bezzasadna. Jak stanowi przepis art. 626 8 § 2 k.p.c. rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Sąd I instancji dysponował w tej sprawie wnioskiem i odpisem postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie I C 174/17 opatrzonego stwierdzeniem, że orzeczenie podlega wykonaniu. Podstawy do dokonania skarżonego wpisu są więc oczywiste. Owszem, postanowienie Sądu Rejonowego udzielające zabezpieczenia nie było prawomocne, ale było wykonalne. Nota bene dzisiaj prawomocne już jest na skutek oddalenia zażalenia przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie III Cz 1271/17. Oczywiście nie doszło do naruszenia przepisu art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece jako, że przepis ten w tej sprawie w ogóle zastosowania nie ma.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił apelację.