Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 882/17

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński, SR Paweł Wrzesiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 27 lipca 2017 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku Banku (...) S.A. w W.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o wpis

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od wpisu Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

sygn. akt LD1O/00001456/17/001

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.