Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1470/16

Sygn. akt III Cz 1807/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Borten

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Artur Wewióra

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy

z wniosku P. J. i M. J.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji uczestnika od punktu 2 postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 5 lipca 2016 roku, sygn. akt I Ns 1573/13

i na skutek zażalenia wnioskodawców na punkt 3 i 4 postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 5 lipca 2016 roku, sygn. akt I Ns 1573/13

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 2 w ten sposób, że obniżyć zasądzone jednorazowe wynagrodzenie z kwoty 68 000 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych do kwoty 36 341 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych);

II.  oddalić apelację w pozostałej części;

III.  oddalić zażalenie wnioskodawców;

IV.  nakazać pobranie od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1 858,95 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem kosztów sądowych;

V.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.