Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 3242/16 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Paweł Rozpara

Protokolant:

sekr. sądowy Sylwia Niska

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Kielcach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko R.-Transport R. E., S. J., Bartnik (...) spółce jawnej w K.

o zapłatę

zasądza od pozwanego R.-Transport R. E., S. J., Bartnik (...) spółki jawnej w K. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 5000 zł (pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami:

– ustawowymi od kwoty 1250 zł od dnia 17 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

– ustawowymi od kwoty 1250 zł od dnia 3 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

– ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1250 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

– ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1250 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty

– ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1250 zł od dnia 3 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

– ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1250 zł od dnia 3 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 94,76 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Paweł Rozpara

Sygn. V GC 3242/16

UZASADNIENIE

W elektronicznym pozwie z dnia 11 sierpnia 2016 r. powód (...) Spółka Akcyjna w W. domagał się zasądzenia od pozwanego R.-Transport R. E., S. J., Bartnik (...) Spółki jawnej w K. kwoty 5000 zł wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 1250 zł od dnia 17 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1250 zł od dnia 3 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

- od kwoty 1250 zł od dnia 3 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1250 zł od dnia 3 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty

oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia na okres od 2 września 2015 r. do 1 września 2016 r. o numerze polisy (...) za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu marki V. (...) 2002 Euro (...) o Nr VIN (...) o nr rej. (...). Powód podał, że składka ubezpieczeniowa w kwocie 5000 zł miała być zapłacona w czterech ratach płatnych po 1250 zł płatnych kolejno do dnia: 16 września 2015 r., 2 grudnia 2015 r., 2 marca 2016 r. i 2 czerwca 2016 r. Powód wskazał, że pozwany nie zapłacił żadnej części składki. Ponadto podniósł, że w związku z brakiem zapłaty kwoty składki, powód wezwał pozwanego do zapłaty składki, jednakże pozwany po wezwaniu również nie zapłacił składki na rzecz powoda.

(pozew elektroniczny k. 2-5)

Postanowieniem z dnia 14 października 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie

przekazał sprawę do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Kielcach z uwagi na brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

[postanowienie k. 6]

Po przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Kielcach, po wezwaniu powoda do uzupełnienia pozwu na podstawie art. 505[37] § 1 kpc, powód uzupełnił pozew i podtrzymał dotychczasowe żądanie.

(pozew k. 10-18)

W piśmie procesowym z dnia 8 lutego 2017 r. powód żądał przeprowadzenia dowodu z umowy ubezpieczenia (...).

[pismo procesowe powoda k. 24-32]

Na rozprawie w dniu 14 lipca 2017 r. wspólnik pozwanej spółki (...) podniósł, że spółka ma od dwóch lat zawieszoną działalność gospodarczą, a spółka nie dokonała zapłaty składki ubezpieczeniowej z uwagi na brak środków finansowych, gdyż w pierwszej kolejności spółka płaciła należności pracownicze. Dodał, że w spółce zajmował się transportem i spedycją, a sprawami finansowymi w spółce zajmował się wspólnik J. S., zaś wspólnik J. B. zmarł w 2016 r.

[protokół rozprawy k. 41]

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) Spółka akcyjna w W. zawarł z pozwanym R.-Transport R. E., S. J., Bartnik (...) Spółką jawną w K. umowę ubezpieczenia na okres od 2 września 2015 r. do 1 września 2016 r. o numerze polisy (...) za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu marki V. (...) 2002 Euro (...) o Nr VIN (...) o nr rej. (...).

Składka ubezpieczeniowa w kwocie 5000 zł miała być zapłacona w czterech równych ratach płatnych po 1250 zł płatnych kolejno do dnia: 16 września 2015 r., 2 grudnia 2015 r., 2 marca 2016 r. i 2 czerwca 2016 r. Powód wskazał, że pozwany nie zapłacił żadnej części składki.

W związku z brakiem zapłaty kwoty składki, powód pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 2500 zł w terminie siedmiu dni od otrzymania niniejszego wezwania. Pozwany nie zapłacił żadnej części składki.

Do zapłaty pozostaje kwota 5000 zł tytułem składki ubezpieczeniowej.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie: wezwania do zapłaty k. 17, dokumentu – potwierdzenia pokrycia ubezpieczeniowego k. 16-16v, umowy ubezpieczenia k. 25-32.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne.

Stan faktyczny między stronami był bezsporny. Poza sporem w niniejszej sprawie był fakt, iż pozwany jest zobowiązany względem powoda do zapłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości 5000 zł na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 805 § 1 kc, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Odpłatność umowy ubezpieczenia jest jednym z jej elementów przedmiotowo istotnych. Konsekwencją tego jest fakt, że nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia, w której ubezpieczający byłby zwolniony z zapłacenia składki za udzielaną mu przez ubezpieczyciela ochronę. Świadczeniem wzajemnym zakładu ubezpieczeń spełnianym w zamian za uiszczaną składkę jest ponoszenie ryzyka wypłaty odszkodowania, czyli zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej.

Zdaniem Sądu, powód sprostał ciążącemu nań obowiązkowi z art. 6 kc i udowodnił swoje roszczenie.

Powód wykazał, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia na okres od 2 września 2015 r. do 1 września 2016 r. o numerze polisy (...) za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu marki V. (...) 2002 Euro (...) o Nr VIN (...) o nr rej. (...).

Składka ubezpieczeniowa w kwocie 5000 zł miała być zapłacona przez pozwanego w czterech równych ratach po 1250 zł kolejno do dnia: 16 września 2015 r., 2 grudnia 2015 r., 2 marca 2016 r. i 2 czerwca 2016 r.

W dokumencie polisy wskazano, o jaki pojazd chodzi, wskazano ubezpieczającego – pozwaną spółkę jawną, wskazano kwotę składki i termin zapłaty składki, wskazano adres, nazwę, numer NIP i REGON pozwanej spółki, wskazano, że umowę zawarł J. B. w imieniu pozwanej spółki jawnej. Umowa została zawarta przed agentem ubezpieczeniowym G. R..

Powód wykazał, że wzywał pozwaną spółkę w dniu 4 stycznia 2016 r. do zapłaty składki, wówczas należność główna wynosiła 2500 zł [wymagalne były wówczas dwie rat po 1250 zł], a obecnie 5000 zł [4 x 1250 zł].

Pozwana spółka nie twierdziła, że nie otrzymała wezwania do zapłaty, nie przeczyła, że nie dokonała zapłaty składki.

Wspólnik reprezentujący spółkę na rozprawie w dniu 14 lipca 2017 r. twierdził jedynie, że działalność spółki została zawieszona dwa lata temu, a składka ubezpieczeniowa na rzecz powoda nie została opłacona z uwagi na brak środków finansowych, albowiem w pierwszej kolejności regulowane były należności pracowników spółki. Ponadto twierdził, że jeden z trzech wspólników pozwanej spółki jawnej zmarł w 2016 roku.

Zważyć należy, że podnoszona przez pozwanego okoliczność braku środków na zapłatę, jak również okoliczność śmierci jednego ze wspólników nie ma wpływu na obowiązek regulowania zobowiązań przez spółkę jawną, która jest odrębnym podmiotem gospodarczym od samych wspólników. Spółka jawna jest spółką osobową, mającą zdolność sądową, może zaciągać zobowiązania, być pozywana (art. 8 ksh). Wyjaśnienia wymaga, że wskutek śmierci jednego z trzech wspólników spółka jawna nie została rozwiązana. Spółka nadal istnieje między dwoma pozostałymi wspólnikami i ewentualnie ze spadkobiercami zmarłego wspólnika (art. 60 ksh).

Tak jak spółka regulowała zobowiązania pieniężne wobec pracowników spółki, tak samo miała obowiązek regulować inne zobowiązania, w tym wobec wierzycieli, np. wobec (...) z tytułu składki ubezpieczeniowej.

To, że spółka jawna ma lub miała trudności finansowe nie oznacza, że nie jest zobowiązania do zapłaty należności na rzecz wierzycieli i nie oznacza, że nie może być pozwana.

Fakt, iż spółka jawna ma zawieszona działalność gospodarczą nie oznacza, że nie mogła zostać pozwana o zapłatę składki, tym bardziej, że umowa ubezpieczenia była zawarta we wrześniu 2015 r., zaś spółka ma zawieszoną działalność od lutego 2016 r., co wynika z danych zamieszczonych w rejestrze przedsiębiorców.

Pozwana spółka nie wykazała, że nie jest zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej na rzecz powoda.

W niniejszej sprawie pozwana została spółka jawna, albowiem to spółka jawna zawarła umowę z powodowym zakładem ubezpieczeń. Nie zostali pozwani wspólnicy. Nie oznacza to jednak, że wspólnicy nie mogą ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W razie, gdy spółka jawna nie ureguluje zobowiązania z tytułu składki ubezpieczeniowej z powodu braku majątku, wówczas odpowiedzialność solidarną ze spółką będą ponosić wspólnicy spółki na podstawie art. 31 ksh [wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika)] w zw. z art. 22 § 2 ksh (każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 § 1 ksh).

Mając powyższe okoliczności na uwadze, na podstawie art. 805 § 1 kc sąd zasądził od pozwanej spółki na rzecz powoda kwotę 5000 zł.

O odsetkach ustawowych, w tym o odsetkach ustawowych za opóźnienie, orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc w zw. z art. 455 kc. Jako początkowy termin liczenia odsetek przyjęto dzień następny po upływie terminu do zapłaty składki, czyli zasądzono odsetki od 17 września 2015 r., 3 grudnia 2015 r., 3 marca 2016 r. i 3 czerwca 2016 r.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 kpc. Pozwany jest obowiązany zwrócić powodowi poniesione przez niego koszty procesu w kwocie 94,76 zł. Na powyższe koszty składa się: opłata sądowa od pozwu w kwocie 63 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz koszt notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa w kwocie 14,76 zł.

SSR Paweł Rozpara