Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 300/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Kruszewska-Sobczyk

Protokolant: praktykantka Karolina Piotrowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Artura Poć

po rozpoznaniu w dniu 10. 08. 2017r.

sprawy K. S.

urodz.(...). w K., syna J. i M. z d. Ż. (...)

skazanego prawomocnymi i podlegającymi wykonaniu wyrokami:

1)  łącznym Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt II K 457/16), którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach Sądu Rejonowego w Słupsku o sygn. XIV K 50/15, XIV K 301/16, XIV K 273/16 i Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. II K 157/16 orzekając karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności,

2)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 07 marca 2017 r. (sygn. akt VII K 795/16) za czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk i in. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

orzeka

I.  na podstawie art. 85§1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk oraz art. 569 § 1 kpk łączy skazanemu K. S. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. II K 457/16 i Sądu Rejonowego w Olsztynie sygn. VII K 795/16, opisanymi w pkt. 1-2, w ten sposób, że wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 576§1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania,

III.  na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kary dotychczas odbytej w sprawach podlegających połączeniu, tj. okresy: 11.12. 2014r., 09.03. 2016r., od 13.03. 2016r. do 14.03. 2016r. i okres kary dotychczas odbytej od dnia 28.02. 2017r. w sprawie II K 457/16, okres od dnia 03.06.2016r. godz. 20.35 do 04.06.2016r. godz. 12.50 w sprawie VII K 795/16

IV.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. O. kwotę 120 zł tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego oraz kwotę 27,60 zł tytułem podatku VAT od tego wynagrodzenia.

Sygn. akt VII K 185/17

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Wobec K. S. zostały wydane prawomocne i podlegające wykonaniu wyroki:

3)  łączny Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt II K 457/16), którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach Sądu Rejonowego w Słupsku o sygn. XIV K 50/15, XIV K 301/16, XIV K 273/16 i Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. II K 157/16 orzekając karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności,

4)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 07 marca 2017 r. (sygn. akt VII K 795/16) za czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk i in. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd rozważał w stosunku do których kar orzeczonych prawomocnymi wyrokami wydanymi wobec skazanego K. S. istnieją warunki do orzeczenia kary łącznej określone w art.85 kk, który w §1 stanowi, iż jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, przy czym zgodnie z §2 podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w §1.

Sąd musiał zatem zbadać, które z orzeczonych wobec skazanego kar nie zostały jeszcze wykonane w całości bądź części i czy stanowią one kary tego samego rodzaju, które nadają się do połączenia i orzeczenia kary łącznej.

Nadmienić przy tym należy, iż z dniem 1 lipca 2015r. doszło do zmiany przepisu art. 85 kk i zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła treść ww przepisu – przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego (a zatem art. 85 kk i następne) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po dniu 1 lipca 2015r.).

Analiza wydanych wobec skazanego wyroków wskazuje, iż w jego wypadku doszło do prawomocnych skazań po dniu 1 lipca 2015r., a zatem zastosowanie znajdują tu przepisy Kodeksu karnego w obecnie obowiązującym brzmieniu.

Analizując ich treść Sąd ustalił, że istnieją warunki orzeczenia kary łącznej w stosunku do kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach II K 457/16 i VII K 795/16, albowiem w obu tych sprawach orzeczono kary pozbawienia wolności, ponadto wskazane kary nie zostały jeszcze odbyte przez skazanego.

Sąd orzekł karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na skutek połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych w ww sprawach, wymierzając ją w granicach określonych w art. 86 § 1 kk przy zastosowaniu zasady asperacji.

Sąd podzielił tu wyrażony zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z 02.12.1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976/2/33) jak i w doktrynie pogląd, iż zasada absorpcji czy kumulacji przy wymiarze kary łącznej jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami o charakterze wyjątkowym.

Kara łączna nie może pogarszać sytuacji skazanego, ale nie może też stanowić zbyt znacznej premii płynącej z faktu popełnienia wielu przestępstw. Stałoby to bowiem w sprzeczności z wymogami prewencji szczególnej i ogólnej, prowadząc do premiowania sprawcy popełniającego więcej niż jedno przestępstwo i w praktyce – do bezkarności pewnych działań takiego sprawcy oraz uprzywilejowałoby sprawcę wielokrotnego w porównaniu z osobą, która popełnia jedno przestępstwo.

W tym stanie rzeczy Sąd nie widząc wystarczających przesłanek dla wykorzystania skrajnych rozwiązań przy orzekaniu kary łącznej zastosował zasadę asperacji mając na względzie stopień bliskości przedmiotowej łączącej czyny skazanego, ich łączność czasową oraz przebieg jego procesu resocjalizacji.

Jak wynika z opinii o skazanym wielokrotnie przebywał on w zakładach karnych, ma skłonności do nadużywania alkoholu. Przyznaje się do popełnionych przestępstw i przejawia krytyczną postawę do popełnionych przestępstw oraz swojego postępowania przed osadzeniem. Generalnie stosuje się do regulaminu i porządku dnia. Należycie dba o czystość w celi, zgodnie zżyje w grupie współosadzonych, nie jest konfliktowy. Wobec przełożonych jest grzeczny i regulaminowy. Był jeden raz nagradzany regulaminowo, nie był karany dyscyplinarnie. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Jest zatrudniony nieodpłatnie jako pomocnik kucharza. Uchodzi za sumiennego pracownika. Karę odbywa w systemie programowego oddziaływania. Zadania w ramach (...) realizuje na poziomie umiarkowanym.

Poza oceną Sądu przy wymiarze kary łącznej był natomiast stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez skazanego czynów, zawinienie oraz inne okoliczności, które zostały wcześniej przyjęte jako przesłanki wymiaru kar jednostkowych.

Sąd na podstawie art. 576§1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawił do odrębnego wykonania.

Zgodnie z art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kary dotychczas odbytej w sprawach podlegających połączeniu, tj. okresy: 11.12. 2014r., 09.03. 2016r., od 13.03. 2016r. do 14.03. 2016r. i okres kary dotychczas odbytej od dnia 28.02. 2017r. w sprawie II K 457/16, okres od dnia 03.06.2016r. godz. 20.35 do 04.06.2016r. godz. 12.50 w sprawie VII K 795/16

Zgodnie z art. 624§1 kpk Sąd zwolnił też skazanego od kosztów sądowych za postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, mając na uwadze jego trudną sytuację materialną.

O kosztach wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego orzeczono na podstawie obowiązujących przepisów jak w pkt V wyroku.