Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Pióro

Protokolant: po.sekr.sądowego U. G.

Prokurator: Tomasz Ślązak

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego i 26 kwietnia 2017 r. sprawy

J. P. s. A. i J. z domu K. ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 01 marca 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r. w B., w krótkim odstępie czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podżegał L. M. do złożenia fałszywych zeznań w prowadzonym przeciwko niemu postepowaniu sądowym w sprawie
II K 170/15, w którym był oskarżony między innymi o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k.
w zw. z art. 157 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione na szkodę K. M., w ten sposób, że chcąc aby L. M., po uprzednim pouczeniu go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę, wręczył mu 100 zł oraz nakłaniał go do zeznania nieprawdy, że w dniu 31 maja 2015 r. L. M. był w łódce na jeziorze przy miejscowości W. i widział jak K. M. uderzył dwóch nieustalonych mężczyzn kijem, a następnie po zabraniu tego kija przez jednego z tych mężczyzn, został nim przez niego uderzony, podczas gdy w rzeczywistości K. M. został wówczas dwukrotnie uderzony metalowym prętem przez J. P..,

tj. o przestępstwo z 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

– o r z e k a –

I.  oskarżonego J. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 18§2 kk w zw. z art. 233§1 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go a na podstawie art. 19§1 kk w zw. z art. 233§1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 43b kk orzeka wobec oskarżonego środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta B. oraz strony internetowej Sądu Rejonowego w Biskupcu na okres 1 (jednego) miesiąca,

III.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych