Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 630/17

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Borten

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Artur Wewióra

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy

z wniosku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G.

z udziałem B. P. i S. P.

o zasiedzenie służebności

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 26 stycznia 2017 roku, sygn. akt I Ns 249/11

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1. w ten sposób, że nadać mu treść: „stwierdzić, że (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. nabyła przez zasiedzenie z dniem 7 stycznia 2011 roku służebność przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w miejscowości K., gmina K., składającą się z działki gruntu oznaczonej uprzednio w ewidencji gruntów i budynków numerem (...), a obecnie numerem 16/4, dla której to nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kutnie księga wieczysta o nr (...), polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej przez każdoczesnego przedsiębiorcę będącego właścicielem zlokalizowanych w granicach tej nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych w postaci stacji transformatorowej typu STSb-125/20 osadzonej na słupie oraz napowietrznych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia wspartych na słupach w zakresie lokalizacji tych urządzeń elektroenergetycznych w granicach nieruchomości obciążonej, zgodnie z ich usytuowaniem oznaczonym na mapie geodezyjnej sporządzonej przez uprawnionego geodetę K. O. i zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w (...).06.2012r. pod nr 205- (...) oraz na prawie wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną przez pracowników przedsiębiorcy będącego właścicielem urządzeń, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ten przedsiębiorca się posługuje w związku z prowadzoną działalnością wraz z koniecznym sprzętem, w celu wykonania niezbędnych czynności technicznych związanych z eksploatacją, konserwacją, remontami i przebudową tych urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.