Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 654/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Borten

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Artur Wewióra

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) w Ł.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 2 lutego 2017 roku, sygn. akt I C 442/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. i 3. w ten sposób, że obniża zasądzoną w punkcie 1. kwotę 15 538,43 (piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem 43/100) złotych do kwoty 14 137,72 zł (czternaście tysięcy sto trzydzieści siedem 72/100) złotych i obniża w punkcie 3. procent w jakim Stowarzyszenie (...) w Ł. wygrało proces z 68 (sześćdziesięciu ośmiu) % do 62 (sześćdziesięciu dwóch) % ;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz Stowarzyszenia (...) w Ł. kwotę 541,44 zł (pięćset czterdzieści jeden 44/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.