Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 820/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 sierpnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędzia SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędzia SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. Z.

przeciwko A. J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 14 marca 2017 roku

sygn. akt I C 477/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. J. na rzecz K. Z. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym.