Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 85/17

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Puławach IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Gałkowska

Ławnicy: Justyna Kuc, Władysław Sołopa

Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Rzepkowska

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. w Puławach

sprawy z powództwa A. G. (1)

przeciwko (...) Spółka z o. o. w P.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda A. G. (1) na rzecz pozwanej (...) Spółka z o. o. w P. kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 27 kwietnia 2017r. powód A. G. (1) wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) Spółka z o.o. w P. kwoty 36.000,00 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie jemu umowy o pracę.

Pozwany (...) Spółka z o.o. w P. powództwa nie uznawał i wnosił o jego oddalenie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

A. G. (1) został powołany w dniu 16 lipca 2008r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) Spółka z o.o. w P. do pełnienia funkcji członka Zarządu ( bezsporne).

(...) Spółka z o.o. w P. działa w oparciu o Umowę Spółki (k.57-65).

Rada Nadzorcza pozwanej spółki w dniu 21 lipca 2008r., działając na podstawie § 24 ust.1 pkt 5 Umowy Spółki, wydała Uchwałę, zgodnie z którą postanowiono zawrzeć od 1 sierpnia 2008r. z powodem umowę o pracę na stanowisko członka zarządu spółki ( akta osobowe).

W dniu 1 sierpnia 2008r. zawarta została umowa o pracę pomiędzy powodem a pozwaną spółką na czas nieokreślony, na stanowisko członka zarządu, a następnie zawierane były porozumienia zmieniające umowę o pracę ( k.6-16, akta osobowe).

W wyniku wyborów, które odbyły się w 2014r., powód został wybrany na Radnego Rady Miejskiej w K. D. i powód nie złożył do pracodawcy żadnej informacji o tym fakcie ( zeznania powoda słuchanego w trybie art.299 kpc k. 55-55v, zeznania świadka J. A. k. 54v-55).

Z dniem 23 lutego 2017r., Uchwałą z dnia 22 lutego 2017r. powód został odwołany przez Radę Nadzorczą z funkcji członka Zarządu pozwanej spółki ( k.17, akta osobowe).

W dniu 24 lutego 2017r. Prezes Zarządu pozwanej spółki przedstawiła powodowi Porozumienie zmieniające umowę o pracę, będące propozycja dalszego zatrudnienia powoda w spółce, ale nie na stanowisku członka zarządu, tylko na stanowisku pełnomocnika ds. zarządzania jakością i BHP; powód po zapoznaniu się z zaproponowanymi mu warunkami, nie przyjął tej propozycji ( zeznania powoda słuchanego w trybie art.299 kpc, Porozumienie zmieniające umowę o pracę k.18-19). Wtedy w czasie rozmowy z Prezes zarządu pozwanej spółki powód poinformował Prezes Zarządu, iż jest radnym Rady Miejskiej w K. D. (zeznania powoda słuchanego w trybie art.299 kpc).

W dniu 24 lutego 2017r. Prezes Zarządu pozwanej spółki zwróciła się do Rady Miejskiej w K. D. o wyrażenie zgody na rozwiązanie z powodem stosunku pracy (k.20-21, akta osobowe). W dniu 9 marca 2017r. Przewodniczący Rady Miejskiej w K. D. zwrócił się do powoda o zajęcie stanowiska co do rozwiązania z nim stosunku pracy, a powód w piśmie z dnia 16 marca 2017r. skierowanym do Przewodniczącego, wnosił o wyrażenie przez Radę Miejską zgody na rozwiązanie z nim umowy o pracę (k.22,23).

W dniu 30 marca 2017r. Rada Miejska w K. D., Uchwałą Nr XXXI/229/17 wyraziła zgodę na rozwiązanie z powodem stosunku pracy ( k.25, akta osobowe).

W dniu 10 kwietnia 2017r. powód otrzymał od Prezes Zarządu pozwanej spółki pismo wypowiadające mu umowę o pracę, a jako przyczynę wskazano: odwołanie z funkcji Członka Zarządu Spółki (k.26, akta osobowe).

Miesięczne wynagrodzenie powoda stanowiło kwotę 12.000,00 zł (zaświadczenie – k.66, bezsporne).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o dokumenty złożone do akt sprawy, których prawdziwość i autentyczność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, a także w oparciu o zeznania powoda słuchanego w trybie art. 299 kpc i zeznania świadka J. A., które to zeznania nie zawierają sprzeczności pomiędzy sobą i dokumentami złożonymi do akt sprawy. Zatem te zeznania sąd obdarzył walorem wiarygodności.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Żądanie powoda zasądzenia na jego rzecz od pozwanej spółki odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie jemu umowy o pracę jest nieuzasadnione, bowiem - zdaniem sądu, pozwany pracodawca podejmując wobec powoda czynności związane z rozwiązaniem stosunku pracy nie naruszył przepisów prawa, a w szczególności art. 25 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm).

Faktycznie, obecnie poza sporem jest, że powód jest Radnym Rady Miejskiej w K. D. i ochrona trwałości stosunku pracy radnych przewidziana jest w art. 25 ust 2 wskazanej wyżej ustawy z dnia 8 marca 1990r., który to przepis stanowi, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady, której radny jest członkiem. W art.25 ust 2 ustawy mowa jest o ochronie trwałości "stosunku pracy", co znaczy, że ochrona ta nakłada na pracodawcę obowiązek uzyskania uprzedniej zgody danej rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Stosunek pracy, zgodnie z kodeksem pracy, powstaje na podstawie umowy o pracę, powołania - na podstawie art 68 kp, z wyboru, z mianowania. Ochroną z art. 25 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym objęta jest trwałość stosunku pracy. Zatem uznać należy, iż przepis art. 25 ust 2 w/w ustawy obligował pozwaną spółkę, aby przed wręczeniem powodowi oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania stosunku pracy, zwróciła się do Rady Miejskiej o wyrażenie przez nią zgody na rozwiązanie z powodem stosunku pracy i pozwana spółka to uczyniła, bo zanim w dniu 10 kwietnia 2017r. wręczone zostało powodowi oświadczenie woli Prezes pozwanej spółki o wypowiedzeniu jemu stosunku pracy, to Rada Miejska w K. D. wyraziła w dniu 30 marca 2017r. zgodę na rozwiązanie z powodem stosunku pracy.

Podnieść należy, iż powoda z pozwaną spółką łączył jeden stosunek pracy- umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony w dniu 1 sierpnia 2008r., a zawarcie tej umowy – jak wynika z Uchwały Rady Nadzorczej spółki z dnia 21 lipca 2008r. związane było z podjętą w dniu 16 lipca 2008r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) Spółka z o.o. w P. uchwałą w sprawie powołania powoda na członka zarządu pozwanej spółki. Umowa ta – jak wynika wprost z jej treści - §5 ust 2 przewidziała że podstawą wypowiedzenia tej umowy przez spółkę może być ( ale nie musi) w szczególności odwołanie powoda z funkcji członka zarządu spółki. Powód właśnie uchwałą Rady Nadzorczej spółki z dnia 22 lutego 2017r. został odwołany z funkcji członka zarządu spółki, lecz w tym momencie nie doszło do rozwiązania stosunku pracy łączącego strony. Odwołanie bowiem członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. Oznacza to - na co wskazał Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 21 czerwca 2005 r., II PK 306/04, a także w wyrokach I PKN 101/00 i II PZP 3/12, że złożony stosunek łączący członka zarządu może obejmować stosunek uczestnictwa w zarządzie, tj. tak zwany stosunek wewnętrzny (organizacyjny) oraz stosunek pracy powstały na podstawie umowy o pracę określany jako stosunek zewnętrzny. Najpierw powierzone są funkcje w zarządzie, a dopiero potem realizację tego pierwotnego stosunku (organizacyjnego) dopełnia się przez nawiązanie stosunku pracy. Przez odwołanie z zarządu członka zarządu stosunek pracy członka zarządu nie ulega sam przez się wzruszeniu. Rada nadzorcza z chwilą odwołania ze stanowiska członka zarządu traci kompetencję do dokonania wypowiedzenia umowy o pracę i wobec tego, uprawnienie do dokonania tej czynności prawnej przechodzi na zarząd (wyrok SN z dnia 6 maja 2009 r., II PK 285/08, LEX nr 521923).

Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę podziela wyżej przedstawione stanowisko Sądu Najwyższego i przenosząc je na realia przedmiotowej sprawy, to stwierdzić należy, że prezes zarządu pozwanej spółki właśnie w dniu 10 kwietnia 2017r. złożyła wobec powoda jako pracownika spółki jednostronne oświadczenie woli o rozwiązaniu z nim stosunku pracy. Natomiast Uchwała Rady Nadzorczej spółki z dnia 22 lutego 2017r. odwołująca powoda z funkcji członka Zarządu nie spowodowała rozwiązania stosunku pracy wykreowanego na podstawie umowy o pracę z dnia 1 sierpnia 2008r., ten stosunek pracy łączący powoda ze spółką dalej trwał, powód był dalej pracownikiem spółki na niezmienionym stanowisku pracy i ostatecznie stosunek pracy rozwiązał się w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez Prezes zarządu w dniu 10 kwietnia 2017r., za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Także nie można powiedzieć, iż Prezes zarządu pozwanej spółki złożyła wobec powoda oświadczenie o wypowiedzeniu jemu warunków pracy i płacy, bowiem w dniu 24 lutego 2017r. prezes zarządu zaproponowała tylko powodowi zawarcie dwustronnego porozumienia o zmianie powodowi dotychczasowych warunków pracy i płacy, lecz decyzją powoda, do tej zmiany nie doszło. Prezes zarządu pozwanej spółki nie złożyła więc wobec powoda jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu jemu warunków pracy i płacy; w dniu 24 lutego doszło bowiem tylko do złożenia wobec powoda jedynie propozycji takiej zmiany za porozumieniem stron.

Reasumując więc, jak już wyżej podniesiono, przepis art. 25 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. wymaga, aby przed wręczeniem pracownikowi będącemu radnym oświadczenia woli uprawnionego organu zmierzającego do rozwiązania stosunku pracy z radnym- pracownikiem, pracodawca zwrócił się do Rady Gminy o wyrażenie przez nią zgody na rozwiązanie z radnym pracownikiem stosunku pracy i pozwana spółka, wiedząc od dnia 24 lutego 2017r., iż powód jest radnym Rady Miejskiej w K. D., zwróciła się do tej Rady o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z powodem i dopiero po uzyskaniu tej zgody, złożyła wobec powoda oświadczenie woli o wypowiedzeniu jemu stosunku pracy. Przypomnieć należy, że odwołanie powoda przez Radę Nadzorczą spółki z funkcji członka zarządu z dniem 23 lutego 2017r. nie spowodowało automatycznie, iż stosunek pracy powoda jako członka zarządu z pozwaną spółką w tym momencie uległ rozwiązaniu; stosunek pracy – umowa o pracę rozwiązała się dopiero, gdy skuteczne stało się wypowiedzenie umowy o pracę dokonane powodowi.

Wobec powyższego żądanie powoda nie jest uzasadnione.

Orzeczenie o kosztach zgodne jest z treścią art. 98 kpc i § 9 ust 1 pkt. 1 w zw. z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 r., poz.1804).