Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 2398/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Joanna Bury

Protokolant:

Sekr. sądowy Magda Ścięgaj

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. na rozprawie sprawy

z powództwa K. Z.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. Z. kwotę 2.491,37 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2080,00 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  nakazuje zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Olsztynie) kwotę 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych) tytułem niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie biegłego.

SSR Joanna Bury

Sygn. akt V GC 2398/16

UZASADNIENIE

Powód K. Z. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. na jego rzecz kwoty 2 549,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że należący do niego pojazd marki R. (...) o nr rej. (...) uległ uszkodzeniu wskutek zaistnienia szkody parkingowej na terenie O.. Za prawidłową likwidację powstałego uszkodzenia, w ramach obowiązującej w dniu zdarzenia polisy ubezpieczenia autocasco, odpowiada pozwany. Pozwane towarzystwo wypłaciło powodowi odszkodowanie w kwocie 1 149,41 zł. W jego ocenie zostało ono stanowczo zaniżone, a przede wszystkim zostało oparte na nieprawidłowej kalkulacji.

Pozwany (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości, wskazując, że ustalony w toku postępowania likwidacyjnego koszt naprawy został ustalony w sposób prawidłowy, a wypłacona kwota pokryła szkodę w majątku poszkodowanego. Pozwany zakwestionował opinię prywatną załączoną do pozwu. W jego ocenie została ona sporządzona z pominięciem zasad wynikających z OWU AC.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 27 stycznia 2016 r. miał miejsce zdarzenie, w następstwie którego uszkodzeniu uległ pojazd marki R. (...) o nr rej. (...) należący do K. Z.. K. Z. użytkował pojazd w ramach umowy leasingu zawartej w dniu 17 lutego 2012 r. z firmą (...) S.A. z siedzibą w G.. W dniu 22 stycznia 2016 r. powód zawarł z leasingodawcą umowę dotyczącą sprzedaży tego pojazdu. W chwili szkody pojazd ubezpieczony był u pozwanego na podstawie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego AC.

(bezsporne, nadto: umowa leasingu (...) k. 29-30, umowa sprzedaży k. 31, aneks k. 32-33, k. 34-35, dokument kompensacyjny k. 36)

Zgodnie z § 17 ust. 3 (1) ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych (...) z zastrzeżeniem ust. 4 koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie następujących cen części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany:

1)  w wariancie serwisowym - według cen części oryginalnych serwisowych.

2)  w wariancie optymalnym:

a)  cen części oryginalnych serwisowych, pomniejszonych dla pojazdów o okresie eksploatacji w przedziale do 3 lat o 30 %.

b)  cen części oryginalnych,

c)  cen części porównywalnej jakości.

Zgodnie z § 17 ust. 5, wysokość odszkodowania ustala się z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 i sposobu naprawy pojazdu w wybranym przez ubezpieczonego warsztacie wykonującym naprawę oraz w oparciu o zasady zawarte w systemie A., E. lub D., z zastosowaniem: 3) cen części zamiennych ustalonych stosownie do ust. 3 i 4.

(...) ustala odszkodowanie w sposób przewidziany w ustępie 5 pod warunkiem przedstawienia rachunków lub faktur VAT dotyczących robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych i normaliów.

Zgodnie z § 17 ust. 7 OWU, w razie nieprzedstawienia rachunków lub faktur VAT, o których mowa w ust. 5, (...) wypłaca bezsporną część odszkodowania ustaloną na podstawie wyceny (...) sporządzonej w oparciu o zasady zawarte w systemie (...), (...) lub D.z zastosowaniem 3) cen części zamiennych zawartych w wymienionych systemach, ustalonych w wariancie optymalnym.

(dowód: ogólne warunki ubezpieczenia – k. 86-97v)

Szkoda została zgłoszona pozwanemu. Pozwany uznał szkodę za tzw. szkodę częściową, wycenił koszty naprawy i przyznał odszkodowanie w wysokości 1 149,41 zł.

(bezsporne, nadto: ubezpieczenie komunikacyjne (...) k. 12-14, decyzja o wypłacie odszkodowania k. 51)

Powód wykonał własną kalkulację naprawy, w której koszt naprawy został ustalony na kwotę 3 698,81 zł

(dowód: kalkulacja naprawy k. 43-45)

Uzasadnione i celowe koszty przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego przy uwzględnieniu OWU obowiązujących między stronami wynosiły 3 640,78 zł w warunkach profesjonalnej, ale nieautoryzowanej stacji naprawczej.

(dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu eksploatacji i naprawy samochodów k. 108-113)

Pozwany wypłacił powodowi kwotę 1.149,41zł (dowód: okoliczność bezsporna).

Sąd zważył, co następuje:

W świetle poczynionych w sprawie ustaleń roszczenie powoda zasługiwało na uwzględnienie w części znajdującej oparcie w opinii biegłej D. R.. Wnioski opinii nie zostały zakwestionowane przez strony. Stąd przedmiotowa opinia została uznana przez sąd za wiarygodną i stanowiła podstawę ustaleń w sprawie. Dokonując powyższego rozstrzygnięcia Sąd oparł się nadto na dokumentach przedłożonych przez strony, których prawdziwości nie zakwestionowano.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela obejmuje zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości poniesionej przez poszkodowanego szkody (art. 805 § 2 pkt 1 k.c.).

Sporny był sposób obliczenia odszkodowania.

Pozwany, ustalając wysokość szkody, niezasadnie zaniżył odszkodowanie.

Z opinii biegłej sądowej D. R. wynika, że uzasadnione i celowe koszty przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego przy uwzględnieniu OWU obowiązujących między stronami wynosiły 3 640,78 zł w warunkach profesjonalnej ale nieautoryzowanej stacji naprawczej. Zaznaczyć należy przy tym, iż powód wykupił u pozwanego polisę w wariancie serwisowym - cen części oryginalnych serwisowych i według takich cen powinien mieć wyliczone odszkodowanie.

Sąd w pełni podziela ustalenia i wnioski biegłego. Stanowią one logiczny, niewymagający powtarzania wywód. W ocenie Sądu, są to wnioski bardzo wyważone, wskazujące na chęć dokładnego rozstrzygnięcia wysokości odszkodowania bez preferowania żadnej strony procesu. Z opinii biegłego wynika, że kwota odszkodowania została przez pozwanego zaniżona. Żadna ze stron nie zakwestionowała opinii, została więc ona uznana przez sąd za podstawę ustaleń w sprawie.

W tym stanie rzeczy należało obliczyć należne odszkodowanie, odejmując od kwoty 3 640,78 zł (koszty ustalone w opinii biegłego) kwotę dotychczas wypłaconą –1 149,41zł, co daje kwotę 2 491,37 zł.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Sąd na podstawie art. 805 § 1 k.c. i w/w przepisów OWU oraz art. 481 §1 i § 2 k.c zasądził od pozwanego kwotę 2 491,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami, których biegu nie kwestionowano. W pozostałym zakresie powództwo oddalono.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c. Z uwagi na to, że powód przegrał proces tylko w nieznacznej części, Sąd zobowiązał pozwanego do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez powoda, tj. zwrotu opłaty od pozwu w kwocie 100 zł, kosztów opinii biegłego w kwocie 780 zł, koszty zastępstwa procesowego 1 200 zł. Łącznie 2080 zł.

W pkt IV nakazano zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Olsztynie) kwotę 220 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie biegłego.

SSR Joanna Bury