Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1046/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Grażyna Łazowska

Protokolant:

Kamila Niemczyk

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Gliwicach

sprawy L. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o prawo do emerytury

na skutek odwołania L. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 11 kwietnia 2017 r. nr (...)

oddala odwołanie.

(-) SSO Grażyna Łazowska

Sygn. akt VIII U 1046/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 17 kwietnia 2017r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. na podstawie art.46 i art.32 ust.5 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w związku z art.88 ust.1 Karty Nauczyciela odmówił ubezpieczonej L. M. prawa do emerytury, gdyż ubezpieczona do dnia 31 grudnia 2008r. nie udokumentowała 30 – letniego okresu składkowego i nieskładkowego, a jedynie 29 lat 1 miesiąc i 26 dni.

Odwołanie od decyzji wniosła ubezpieczona. Do odwołania ubezpieczona załączyła umowy o pracę zawarte z Miejskim Przedsiębiorstwem (...)
w G., (...) Zakładami (...), Politechniką (...)
w G., Dyrekcją Rejonową Kolei Państwowych w G. oraz oświadczenie dotyczące pracy w KWK (...) celem doliczenia dalszych okresów zatrudnienia.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji. Jednocześnie organ rentowy wskazał,
iż ubezpieczona nie spełnia również warunku prawa do emerytury nauczycielskiej w postaci rozwiązania stosunku pracy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona L. M. urodziła się w dniu (...)

Jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego i złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

W dniu 22 marca 2017r. złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury nauczycielskiej. W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy wydał w dniu 11 kwietnia 2017r. decyzję skarżoną, omówioną na wstępie.

Do stażu pracy organ rentowy zaliczył okres zatrudnienia ubezpieczonej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr (...) w G. na stanowisku nauczyciela – pedagoga od dnia
1 września 1981r. do dnia 31 grudnia 2008r.

Na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2017r. ubezpieczona oświadczyła, iż nadal pozostaje w zatrudnieniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr (...) w G..

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego jako okoliczności jednoznacznie wynikające z tych dowodów i niekwestionowane przez strony.

Sąd zważył, co następuje.

Odwołanie ubezpieczonej L. M. nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r. poz.191 ze zm. ) nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy
w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ( ust.1a ).

Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa
w ust. 1, zalicza się także okres skierowania, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy pedagogicznej za granicą ( ust.1b ).

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

1)spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat
od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 887), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz

2)nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym,
za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa
( ust.2a ).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym było, że ubezpieczona L. M. urodzona w dniu (...), przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego i złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Jednakże, jak wynika z oświadczenia ubezpieczonej złożonego na rozprawie w dniu
25 sierpnia 2017r., do chwili obecnej nie rozwiązała ona stosunku pracy i do nadal pozostaje w zatrudnieniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr (...) w G..

Brak spełnienia już tylko tego jednego warunku prawa do emerytury nauczycielskiej, uniemożliwia przyznanie ubezpieczonej prawa do dochodzonego świadczenia. Dla nabycia prawa do emerytury niezbędne jest bowiem kumulatywne spełnienie wszystkich wymienionych w nim przesłanek.

W takiej sytuacji Sąd nie badał czy ubezpieczona posiada wymagany okres składkowy
i nieskładkowy na dzień 31 grudnia 2008r., gdyż ewentualne spełnienie tego warunku i tak pozostawałoby bez znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy.

Brak spełnienia nawet jednej z przesłanek przysługiwania prawa do świadczenia określonych w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 1982r. - Karta Nauczyciela stanowi podstawę oddalenia odwołania (odmowy przyznania prawa do emerytury) bez konieczności sprawdzania pozostałych przesłanek ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia
24 lutego 2016r. III AUa 476/15 ).

Nadto podkreślić należy, iż w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych rozstrzygnięcie sądu może dotyczyć jedynie prawa do świadczenia oraz jego wysokości,
nie jest natomiast możliwe ustalanie, dla przyszłych celów emerytalno-rentowych, poszczególnych przesłanek warunkujących prawo do tego świadczenia np., legitymowania się wymaganym okresem pracy. Nie jest też dopuszczalne wydanie wyroku ustalającego spełnienie przez ubezpieczonego niektórych warunków wymaganych do nabycia prawa
do świadczenia i przyznającego to świadczenie pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków w przyszłości ( pow. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010r. I UK 262/09, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 września 2012r. III AUa 413/12 ).

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd z mocy art.477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie ubezpieczonej jako bezzasadne.

(-) SSO Grażyna Łazowska