Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 330/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Tomasz Bajer

Sędziowie: SO Iwona Godlewska

SO Beata Matysik (spr.)

Protokolant: staż. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa syndyka masy upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S.

przeciwko M. G.

o zapłatę

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Z. M.

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 30 grudnia 2016 roku, sygn. akt V GC 653/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S. Szczecińskim na rzecz M. G. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Iwona Godlewska Tomasz Bajer Beata Matysik