Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: XVI C 197/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy dla W. M.w W. XVI Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Semeniuk

Protokolant: Milena Lackowska

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. w W.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) W.

przeciwko J. C.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda (...) W. kwotę 630,94 zł (sześćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze):

a)  z ustawowymi odsetkami od kwoty 315,47 zł (trzysta piętnaście złotych czterdzieści siedem groszy) za okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., a za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty – z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

b)  z ustawowymi odsetkami od kwoty 315,47 zł (trzysta piętnaście złotych czterdzieści siedem groszy) za okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., a za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty – z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

2.  zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda (...) W. kwotę 390 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  zwraca powodowi (...) W. kwotę 17 zł (siedemnaście złotych) stanowiącą różnicę między uiszczoną przez niego opłatą od pozwu a opłatą należną i poleca Kasie Sądu Rejonowego dla W. M.w W. jej wypłacenie.