Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 160/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Smalec

Protokolant: Ania W.

na posiedzeniu jawnym w dniu 8 listopada 2016 roku

rozpoznał sprawę z wniosku P. D. (1)

z udziałem A. L. (1), A. L. (2), P. D. (2), J. D. oraz Gminy G.

o ustanowienie służebności drogowej

postanawia

I.  ustanowić na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej uczestników A. L. (1) i A. L. (2), oznaczonej jako działka nr (...), położonej w K. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...), służebność gruntową drogi koniecznej polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez całość ww. działki nr (...) w sposób przedstawiony przez biegłego sądowego z zakresu geodezji K. B. na mapie służebności znajdującej się w aktach sprawy k. 219 stanowiącej integralną cześć niniejszego orzeczenia wykreślona kolorem czerwonym, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr (...), położonej w K. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...);

II.  zasądzić od wnioskodawcy P. D. (1) na rzecz uczestników A. L. (1) i A. L. (2) solidarnie tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności opisanej w pkt I postanowienia kwotę 6.981,00 zł ( słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) płatną w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszej sprawie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności;

III.  oddalić wnioski stron o zasądzenie kosztów postępowania ustalając, iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie (art. 520 § 1 k.p.c.);

IV.  nakazać pobrać od wnioskodawcy P. D. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Goleniowie kwotę 3.045,00 zł ( słownie: trzy tysiące czterdzieści pięć złotych 00 /100) tytułem nieuiszczonych w toku postępowania wydatków sądowych;

V.  pozostałe wydatki sądowe obciążające uczestników A. L. (1) oraz A. L. (2) ponosi Skarb Państwa.

SSR Joanna Smalec