Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1665/16

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Henryk Brzyżkiewicz

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz (spr.)

SR (del.) Joanna Łukasińska Kanty

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej

z wniosku wierzycielki B. T.

przeciwko R. T.

o egzekucję świadczeń pieniężnych

w toku nadzoru na egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w (...) M. K. w sprawie o sygn. akt Km 575/10

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt II Co 3408/10

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Joanna Łukasińska-Kanty SSO Henryk Brzyżkiewicz SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 1665/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w (...) udzielił przybicia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości W.. Gmina P., obejmującej działkę gruntu nr (...) o powierzchni O,1135 ha, dla której Sąd Rejonowy w (...) prowadzi księgę wieczystą o numerze (...). nabytej na posiedzeniu jawnym w dniu 23 marca 2016 r. za cenę 58.666.67 zł na rzecz wierzyciela B. T. legitymującej się dowodem osobistym nr (...) wydanym przez wójta Gminy P., nr PESEL, (...). zamieszkałej w: W. przy ul. (...). urodzonej w dniu (...) w K., córki E. i F.. W uzasadnieniu wskazano, że 2 września 2015 r. odbyła się druga licytacja wyżej opisanej nieruchomości przy czym nikt nie przystąpił do przetargu suma oszacowania wynosiła 88.000 zł. Wnioskiem z 8 września 2015r. wierzyciel egzekwujący B. T. złożyła wniosek o przejęcie działki na własność, za cenę odpowiadającą 2/3 sumy oszacowania, czyli 58.666.67 zł. z zaliczeniem na poczet ceny części wierzytelności należnej wierzycielowi, składając jednocześnie rękojmię w kwocie 8.800 zł. Odwołując się do treści art. 984 k.p.c. i 968 k.p.c.. Sąd Rejonowy uznał, że udzielenie przybicia jest dopuszczalne wierzyciel złożył wymagany wniosek w przepisanym terminie, uiścił rękojmię, a jego wierzytelność znajdowała pokrycie w cenie nabycia.

Zażalenie na postanowienie złożył dłużnik R. T. zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie. Podniósł, że całe postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko niemu jest nieważne z mocy prawa, bowiem dotyczy ono wyłącznie jego majątku odrębnego, który nie wchodził w skład małżeńskiej wspólności ustawowej.

Sąd Okręgowy zważył, co następu je:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Wbrew zarzutom skarżącego. Sąd Rejonowy poczynił właściwe ustalenia faktyczne jak i prawne, które to Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne, uznając za zbędne ich ponowne przytaczanie.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w literaturze zarzuty podniesione w zażaleniu na postanowienie o udzieleniu przybicia mogą odnosić się jedynie do kwestii formalnych. Jak wskazał A. A. podstawą zażalenia na postanowienie o przybiciu mogą być tylko takie uchybienia, które polegają na udzieleniu przybicia, mimo że wystąpiły podstawy do odmowy udzielenia przybicia (M. Manowska (red.), ..Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz", Warszawa 2015). Z lej przyczyny zarzut nie mógł odnieść zamierzonego skutku, zresztą i tak był on całkowicie nietrafiony, gdyż. postępowanie egzekucyjne mogło być prowadzone z. całości majątku dłużnika, a nie musiało zostać skierowane tvlko do określonej jego części, która uprzednio stanowiła część majątku wspólnego stron lub do określonych składników. Należ.)' podkreślić, iż. w loku prowadzonej egzekucji zgodnie z art. 8.37 k.p.e. dłużnik może powoływać się na ograniczenie jego odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym, a z taką sytuacją w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia. Zatem brak zastrzeżenia w ograniczeniu odpowiedzialności w tytule wykonawczym spowodował bezskuteczność jakichkolwiek zarzutów dłużnika opartych na takiej podstawie.

Jak stanowi art. 984 § 1 k.p.c., jeżeli również, na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz. współwłaścicielowi (...). Zgodnie zaś z § 2 tego przepisu wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

W ocenie Sadu Okręgowego słusznie uznał Sąd Rejonowy, że brak było przesłanek uzasadniających odmowę udzielenia przebicia, /ostały spełnione warunki opisane w art. 984 k.p.c. cena przejęcia nie była niższa niż 2/3 sumy oszacowania, przejmujący był wierzycielem egzekwującym, a wniosek został złożony w terminie tygodnia od nieudanej licytacji. Równocześnie wraz z wnioskiem uiszczono rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Stosownie zaś do art. 989 k.p.c. doszło do wysłuchania wnioskodawczyni.

Sad Okręgowy nie dopatrzył się również, okoliczności uzasadniających stwierdzenie, że postępowanie egzekucyjne podlegało umorzeniu lub zawieszeniu, a sam dłużnik został prawidłowo zawiadomiony o posiedzeniu jawnym. Brak było przyczyn uzasadniających odmowę przybicia w świetle art. 991 k.p.c.

Tak też, wobec niestwierdzenie wad zaskarżonego postanowienia zarzucanych przez dłużnika, jak i tych branych pod uwagę przez Sad Odwoławczy z. urzędu, orzeczono jak w sentencji.

Reasumując, w oparciu o art. 385 k.p.c. w z w. z art. 397 § 2 k.p.c. w z.w. z art. 13 § 2 k.p.c., oddalono zażalenie jako bezzasadne.