Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 392/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Ewa Rusin (spr.)

Sędziowie:

SSO Adam Pietrzak

SSO Tomasz Wysocki

Protokolant:

Marta Synowiec

przy udziale Władysławy Kunickiej – Żurek Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r.

sprawy skazanego M. W.

syna M. i B. z domu S.

urodzonego (...) w K.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 10 kwietnia 2017 r. sygnatura akt VI K 59/17

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sygn.akt IV Ka 392 / 17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Kłodzku w wyroku łącznym z dnia 10 kwietnia 2017r. sygn. akt VI K 59 /17 ustalił, że M. W. został skazany prawomocnie wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 04 sierpnia 2007 roku sygn. akt VIII K 773/07-p za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu 04 sierpnia 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 2, zarządzonej do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 26 października 2009 roku (sygn. akt VIII Ko 386/09);

II.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2009 roku sygn. akt VIII K 1381/08 za czyn z art. 157 § 1 kk popełniony w nocy z 21 na 22 sierpnia 2008 roku, za czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od września 2007 roku do sierpnia 2008 roku, za czyny z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 17 sierpnia 2008 roku, za czyn z art. 157 § 2 kk popełniony w dniu 15 sierpnia 2008 roku, za czyn z art. 157 § 1 kk popełniony w nocy z 03 na 04 sierpnia 2008 roku, za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony z dniu 17 sierpnia 2008 roku, skazanego za czyny opisane z art. 157 § 1 kk na kary po 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 157 § 2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190 § 1 kk na kary po 5 miesięcy pozbawienia wolności i za czyn opisany w art. 288 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, które to kary połączono i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 5, zarządzonej do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 08 września 2011 roku (sygn. akt VI Ko 595/11).

Po czym :

I.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk połączył orzeczone wobec skazanego M. W. kary orzeczone w wyrokach opisanych w pkt I i II części wstępnej wyroku łącznego i wymierzył karę łączną 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył skazanemu M. W. na poczet kary łącznej okres dotychczas odbytej kary w sprawie Sądu Rejonowego w Kłodzku o sygn. VIII K 1381/08;

III.  pozostałe orzeczenia nieobjęte wyrokiem łącznym, a dotyczące skazanego M. W. pozostawił do odrębnego wykonania;

IV.  zwolnił skazanego w całości od ponoszenia kosztów sądowych związanych z orzeczeniem kar łącznych wyrokiem łącznym, zaliczając wydatki poniesione w sprawie na rachunek Skarbu Państwa.

Z wyrokiem tym w całości nie pogodził się prokurator.

Apelujący na podstawie art.425 §1 i §2 kpk oraz art. 444§1 kpk zaskarżył powyższy wyrok w całości na niekorzyść skazanego

Powołując się na przepisy art. 427 §1 i §2 kpk i art. 438 pkt 1, kpk wyrokowi temu zarzucił:

I. obrazę przepisu prawa materialnego , określonego w art. 85k.k ( w brzmieniu sprzed nowelizacji , która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r), polegającą na przyjęciu istnienia przesłanek do wydania wyroku łącznego , poprzez błędne przyjęcie , iż wyrok z dnia 4 sierpnia 2007r sygn. akt VIII733/07 może być traktowany jako pierwszy chronologicznie wyrok, który zapadł po popełnieniu przez sprawcę kolejnych przestępstw, zamykający daną grupę przestępstw pozostających w zbiegu realnym, podczas gdy wyrok z dnia 29 czerwca 2008roku sygn akt VIIIK1381/08 dotyczy przestępstw popełnionych po dacie wydania wyroku syg. aktVIII733/07

W konsekwencji na podstawie art. 437 § 1 i §2 k.p.k skarżący wniósł o uchylenie wyroku i umorzenie postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego na podstawie art. 572kpk.

Sąd Okręgowy zważył co następuje;

Apelacja byłaby zasadna, gdyby ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego były prawidłowe, a niestety nie są.

Przedmiotem niniejszego postępowania były skazania wyrokami Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 4.08.2007r. sygn.akt VIII K 773/07 –p oraz z dnia 29.06.2009r. sygn. akt VIII K 1381/08, które to wyroki zapadły pod rządami art. 85 kk sprzed nowelizacji tego przepisu, obowiązującej od 1 lipca 2015r. Wedle wskazanego przepisu warunkiem połączenia kar w ramach wyroku łącznego było popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej czynów, zanim zapadł pierwszy wyrok skazujący, chociażby nieprawomocny. Jakkolwiek w motywach pisemnych Sąd Rejonowy powołał się na przepis art. 85 kk sprzed nowelizacji, ale nie dokonał ustaleń faktycznych, uprawniających do stosowania tej regulacji.

Mianowicie chronologicznie pierwszym skazaniem jest wyrok SR w Kłodzku z dnia 4 sierpnia 2007r. sygn. akt VIII K 773/07-p, wedle ustaleń Sądu Rejonowego po jego wydaniu skazany dopuścił się czynów objętych drugim wyrokiem tegoż Sądu z dnia 29.06.2009r. sygn. akt VIII K 1381/08, bo wszystkie 8 czynów opisanych w części wstępnej zaskarżonego wyroku a następnie w jego pisemnych motywach, skazany popełnił w 2008r. Zatem wedle ustaleń faktycznych Sądu Rejonowego skazania te nie spełniały ustawowych warunków łączenia kar z art. 85 kk, tym samym apelacja byłaby trafiona.

Gdyby jednak Sąd Rejonowy pochylił się uważnie nad wyrokiem z dnia 29.06.2009r. sygn. akt VIII K 1381/08 ( podobnie jak i apelujący prokurator) , to dostrzegłby, że jeden spośród ujętych tamże 8 –miu czynów, opisany w pkt. VII części wstępnej z art. 157 § 1 kk skazany popełnił w nocy z 3 na 4 sierpnia 2007r., zatem przed wydaniem wyroku w sprawie sygn. akt VIII K 773/07-p, co oznacza, że wymierzona za ten czyn kara 1-go roku pozbawienia wolności spełnia ustawowe warunki z art. 85 kk łączenia kar w ramach wyroku łącznego z orzeczoną pierwszą chronologicznie karą.

Skoro więc zaskarżony wyrok na oparto na błędnych ustaleniach faktycznych, mających wpływ na jego treść, skutkujących rażącą obrazą prawa materialnego art. 85 kk ( sprzed nowelizacji tego przepisu), tj. zapadł on z uchybieniami o jakich mowa w art. 438 pkt.1) i 3 kpk, należało tenże wyrok uchylić i sprawę skierować do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy. Zachodzi bowiem konieczność przeprowadzenia przewodu sądowego na nowo w całości ( art. 437 § 2 kpk).

W toku ponownego rozpoznania sprawy należy dokonać prawidłowych ustaleń faktycznych i prawidłowego opisu uprzednich skazań M. W., co za tym dalej idzie, orzec dwie kary łączne pozbawienia wolności, wskazać przyjęte kryteria ich wymiaru ( bo dotychczas sąd I instancji uwzględnił jedynie jedno nich w postaci opinii o skazanym, co przecież jest niedostateczne).

Wypada też przypomnieć, że podstawę prawną zaliczenia okresów odbytej już kary na poczet wyroku łącznego stanowi przepis art. 577 kpk, a nie przywołany w zaskarżonym wyroku art. 63 § 1kk. Skoro z akt sprawy niewątpliwie wynika, w jakim zakresie skazany odbył poszczególne kary, to w wyroku łącznym omawiane zaliczenie powinno wskazywać te okresy pozbawienia wolności.

Redagując wyrok łączny nie należy zapominać, że w tego rodzaju postępowaniu występują jedynie wydatki ponoszone przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postepowania, nie wymierza się natomiast opłaty ( art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych tj. DZ. U. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.), zatem skazanego można zwolnić tylko od obowiązku ponoszenia wydatków, a nie kosztów sądowych w całości.

Z przytoczonych względów orzeczono jak na wstępie.