Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 284/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak

po rozpoznaniu

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko M. P.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 600,76 zł (sześćset złotych 76/100), z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 564,31 zł od dnia 18 listopada 2016 roku do dnia zapłaty.

2.  zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych), tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu.

Sygn. akt I C 284/17

UZASADNIENIE

Powód – (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego M. P. kwoty 600,76 zł, z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 564,31 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Pozwany M. P. co do zasady nie kwestionował żądania pozwu.

Sąd ustalił:

Dnia 7 października 2015 roku (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wypowiedziała pozwanemu M. P. zawartą z nim umowę bankową o numerze (...) z dnia 26 lutego 2015 roku.

Na dzień 17 listopada 2017 roku zadłużenie pozwanego M. P. z tytułu tej umowy wynosiło kwotę 564,31 zł tytułem należności głównej oraz kwotę 36,45 zł tytułem skapitalizowanych odsetek.

/dowód: niesporne oraz dokumenty k. 7 - 12 akt /

Sąd zważył, co następuje:

(...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. skierowane w niniejszej sprawie przeciwko pozwanemu M. P. jest w pełni uprawnione.

Dokumenty przedłożone przez powoda w pełni uwiarygadniają jego roszczenie. Pozwany M. P. co do zasady nie kwestionował żądania pozwu.

Dlatego też mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie Sąd na podstawie przepisu art. 471 k.c. zasądził od pozwanego M. P. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 600,76 zł, z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 564,31 zł od dnia 18 listopada 2016 roku do dnia zapłaty.

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania uzasadnione jest treścią przepisów art. 98 k.p.c. i 108 k.p.c.