Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 2187/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Janina Kościelniak

Protokolant:

Iwona Krakowczyk

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Rybniku

sprawy z odwołania D. B. (D. B.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

na skutek odwołania D. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 14 września 2016 r. Znak (...)- (...), (...)

oddala odwołanie

Sędzia

Sygn. akt. IX U 2187/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14.09.2016r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. stwierdził, iż odwołujący D. B. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2008r. oraz jako osoba prowadzająca działalność gospodarczą, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia w okresie od 01.01.2009r. do 04.02.2010r. oraz od 01.02.2012r. do nadal.

Odwołanie od decyzji wniósł ubezpieczony domagając się jej zmiany przez stwierdzenie, iż w okresie od 01.05.2012r. do 31.01.2014r. podlegał ustawodawstwu słowackiemu, względnie o uchylenie decyzji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi rentowemu. Wskazał, iż w powyższym okresie faktycznie wykonywał pracę najemną na terenie Słowacji, gdzie pracodawca odprowadzał za niego składki na ubezpieczenie społeczne. Zarzucił, iż ZUS wydał zaskarżoną decyzję nie badając kompleksowo sprawy.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak

w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił co następuje.

Ubezpieczony D. B. od 01.01.2007r. do 04.02.2010r., od 01.02.2012r. do 30.04.2012r. oraz od 01.02.2010r. do nadal prowadzi działalność gospodarczą w zakresie instalowania kas fiskalnych, wag sklepowych, samochodowych, komputerów i oprogramowania.

W okresie od 05.01.2011r. do 31.01.2012r. podlegał ustawodawstwu niemieckiemu.

Od 01.03.2012r. do 30.04.2012r. został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na Słowacji przez firmę (...) s.r.o., która została wyrejestrowana od dnia 29.02.2012r.

W dniu 21.11.2012r. ubezpieczony poinformował organ rentowy o podpisaniu umowy o pracę od dnia 01.03.2012r. z płatnikiem składek mającym siedzibę na Słowacji. W związku z czym pismem z 25.04.2013r. ZUS stwierdził, że od 01.05.2012r. podlega ustawodawstwu słowackiemu, natomiast w okresie od 01.03.2012r. do 30.04.2012r. ustawodawstwu polskiemu.

Organ rentowy zmienił zajęte wcześniej stanowisko w zakresie właściwego ustawodawstwa, w związku z informacją słowackiej instytucji ubezpieczeniowej, która podała, że w firmie (...) s.r.o., z którą ubezpieczony zawarł umowę o pracę, nie dochodziło do realnego wykonywania pracy na terenie Słowacji. Pismem z dnia 21.11.2012r. ubezpieczony został poinformowany przez ZUS, że w okresie od 01.05.2012r. podlegał ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Instytucja słowacka nie wniosła zastrzeżeń wobec powyższego ustalenia.

Pismem z dnia 09.05.2016r. (...) pobocka B. B. poinformowała ZUS, że w dniu 18.12.2013r. przez instytucję słowacką wydana została decyzja wyłączająca odwołującego z ubezpieczenia słowackiego w okresie od 01.05.2012r. do 30.06.2013r. Decyzja ta jest prawomocna.

Ubezpieczony miał zawartą z firmą (...).R.o. umowę o pracę do dnia 31.01.2014r. Przez cały ten okres warunki jego zatrudnienia pozostawały niezmienione. Do jego obowiązków miało należeć pozyskiwanie klientów w Polsce przy okazji prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także roznoszenie ulotek na terenie Czech i Słowacji. Miał uzyskiwać wynagrodzenie wysokości 100 zł miesięcznie. W tym okresie równolegle prowadził działalność gospodarcza w Polsce, z tytułu której nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta ubezpieczeniowe organu rentowego, dokumentację złożoną przez ubezpieczonego wraz z odwołaniem oraz zeznania ubezpieczonego złożone na rozprawie w dniu 13.06.2017r. (minuty od 00:21:37 do 01:28:10).

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Ubezpieczony złożył odwołanie od decyzji z dnia 14.09.2016r., w której organ rentowy stwierdził, że podlega on jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i kwestionując okres podlegania tym ubezpieczeniom od 01.05.2014r. do 31.01.2014r.

Zgodnie z art.6 ust.5 i art.13 pkt 4 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015r. poz. 121 ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają między innymi osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie tej działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego firma (...).R.O., z którą ubezpieczony zawarł umowę o pracę obejmującą sporny okres, była tzw. firmą skrzynkową, gdzie nie dochodziło do realnego wykonywania pracy na terenie Słowacji. Powyższe okoliczności zostały potwierdzone przez słowacką instytucję ubezpieczeniową, która odmówiła objęcia ubezpieczeniem skarżącego z tytułu powyższego zatrudnienia i wydała w tym przedmiocie decyzję, która jest prawomocna.

Mając na uwadze bezsporną okoliczność, że ubezpieczony w okresie spornym prowadził równolegle na terenie Polski pozarolnicza działalność gospodarczą i jednocześnie, jak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe, nie posiadał innego tytułu do objęcia go ubezpieczeniem, nie ulega wątpliwości, że z tytułu prowadzenia tej działalności podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie powołanych przepisów.

Zaskarżona decyzja organu rentowego jest zatem prawidłowa.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na mocy art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

Sędzia: