Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 16 października 2017 r.

Sygn. akt VI Ka 731/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Matusik

Protokolant: sekr.sądowy Anna Rusak

po rozpoznaniu dnia 16 października 2017 r.

sprawy A. S., syna J. i H., ur. (...) w S.

obwinionego z art. 86 § 1 kw; art. 92 § 1 kw; art. 95 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie

z dnia 8 grudnia 2016 r. sygn. akt IV W 3051/15

uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 45 § 1 kw w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.05.2017 r. w zw. z art. 6 Ustawy z dnia 25 marca 2017 r. o zmianie Ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017. 966) w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 kpsw umarza postępowanie przeciwko A. S.; wydatkami za postępowanie w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt VI Ka 731/17

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Niezależnie od zarzutów podniesionych w apelacji i wniosków w niej zawartych stwierdzić należy, że w chwili obecnej w stosunku do czynów zarzucanych obwinionemu zaistniała negatywna przesłanka procesowa określona w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.s.w., to jest nastąpiło przedawnienie orzekania. Wskazać należy, iż czyny zarzucane obwinionemu miały być popełnione w dniu 15 kwietnia 2015 roku, a zatem od tego czasu upłyną okres przeszło 2 lat. Co prawda, ustawą z dnia 23 marca 2017 roku – o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2017 poz. 966), która weszła w życie w tym zakresie z dniem 1 czerwca 2017 roku, zmieniono brzmienie treści art. 45 § 1 k.w., który przepis dotychczas stanowił, że karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od daty jego popełnienia upłynął rok, natomiast jeżeli wszczęto w tym okresie postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem lat 2 od popełnienia czynu. Niemniej jednak przepis art. 6 ww. ustawy nowelizującej stanowi jednocześnie, że do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy o przedawnieniu zawarte w ustawie, o której mowa w art. 2 (ustawie z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba, że termin przedawnienia już upłynął. Mając na uwadze, że czyny zarzucane obwinionemu miały zostać popełnione przed dniem wejścia w życie owej ustawy, stwierdzić należy, że przedawnienie karalności nastąpiło na podstawie ówczesnych przepisów, czyli z dniem 15 kwietnia 2017 roku. Zaistnienie tej okoliczności skutkowało koniecznością uchylenia zaskarżonego wyroku i umorzeniem postępowania przeciwko A. S., zamykając tym samym drogę do dalszego rozpoznawania przedmiotowej sprawy.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku.