Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2111/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca SSO Iwona Matyjas

Protokolant sekretarz sądowy Romualda Waliszewska

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o emeryturę

na skutek odwołania M. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 18 sierpnia 2016 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje M. W. prawo do emerytury od dnia 16 sierpnia 2016 roku.