Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 452/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Iwona Godlewska

Sędziowie: SO Krzysztof Wójcik (ref.)
SO Bartosz Kaźmierak

Protokolant: staż. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ś.

przeciwko (...) z siedzibą
w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi z dnia 30 stycznia 2017r., sygn. akt XII GC 681/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ś. na rzecz (...)
z siedzibą w W. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SSO Iwona Godlewska

SSO Krzysztof Wójcik

SO Bartosz Kaźmierak