Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 17/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2017 roku

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling

Protokolant: Mateusz Rutkowski

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2017 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. S. i K. S.

przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powodów M. S. i K. S. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w W. solidarnie kwotę 5.806,27 zł (pięć tysięcy osiemset sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

3.  nakazuje zwrócić powodom M. S. i K. S. solidarnie ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie kwotę 1.610,74 zł (tysiąc sześćset dziesięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) z zaliczki uiszczonej w dniu 30 września 2015 r. i zaksięgowanej pod pozycją (...),

4.  nakazuje zwrócić pozwanemu Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie kwotę 1.610,73 zł (tysiąc sześćset dziesięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) z zaliczki uiszczonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. i zaksięgowanej pod pozycją (...).