Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 692/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2017 roku

Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie

Wydział IV

w składzie:

Przewodniczący SSO Lidia Łataś

Protokolant Joanna Jastrzębska-Ciura

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku w Częstochowie

sprawy R. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C.

o wysokość emerytury pomostowej

na skutek odwołania R. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C.

z dnia 11 kwietnia 2017 roku Nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i uwzględnia odwołującemu R. G. jako okres składkowy okres zatrudnienia od 22 sierpnia 1978 roku do 27 października 1978 roku i od 29 października 1978 roku do 31 października 1978 roku;

2.  w pozostałym zakresie oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 692/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11 kwietnia 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w C. odmówił ubezpieczonemu R. G. przeliczenia kapitału początkowego i emerytury przy uwzględnieniu okresu zatrudnienia od 22 sierpnia 1978r. do
5 listopada 1978r. w Przedsiębiorstwie (...) w C. z powodu braku dokładnej informacji o wszystkich nieusprawiedliwionych nieobecnościach w trakcie zatrudnienia. W świadectwie pracy z dnia 8 listopada 1978r. wskazana została data ostatniej nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Natomiast
w przedłożonych dokumentach z archiwum brak jest informacji stwierdzających wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył ubezpieczony. Domagał się jej zmiany
i zaliczenia okresu pracy w Przedsiębiorstwie (...) w C. od 22 sierpnia 1978r. do 5 listopada 1978r. do stażu pracy uprawniającego do wyliczenia uposażenia emerytalnego. Podnosił, iż wystąpił do archiwum, z którego otrzymał informację, iż brak jest jakichkolwiek dokumentów płacowych
i osobowych dotyczących jego osoby. Dysponuje tylko świadectwem pracy, które ZUS ciągle kwestionuje. Wskazywał, iż odrzucenie ww. okresu jest dla niego bardzo krzywdzące.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania, wywodząc jak w zaskarżonych decyzjach.

Rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

R. G. urodził się (...) W dniu 30 grudnia 2008r. ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego załączając m.in. świadectwo pracy
z dnia 8 listopada 1978r. potwierdzające zatrudnienie w Przedsiębiorstwie (...) w C. od 22 sierpnia 1978r. do 5 listopada 1978r. z zaznaczeniem „NN ostatnie 28.10.78”. Ustalając ubezpieczonemu kapitał początkowy decyzją z dnia 11 marca 2010r. organ rentowy nie uwzględnił okresu od 22 sierpnia 1978r. do 5 listopada 1978r. z powodu braku informacji o wszystkich nieobecnościach nieusprawiedliwionych w trakcie tego zatrudnienia. ZUS pouczył następnie ubezpieczonego, iż ponowne ustalenie kapitału początkowego z uwzględnieniem powyższego okresu pracy nastąpi po udokumentowaniu przez niego wszystkich nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie tego zatrudnienia.

W dniu 16 listopada 2015r. ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o emeryturę pomostową nie przedkładając dodatkowych dokumentów dotyczących okresu pracy od
22 sierpnia 1978r. do 5 listopada 1978r. Decyzją z dnia 1 grudnia 2015r. ZUS przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury pomostowej od 14 listopada 2015r. Wysokość tej emerytury organ rentowy obliczył przy uwzględnieniu kwoty kapitału początkowego zaewidencjonowanego na koncie ubezpieczonego z uwzględnieniem waloryzacji. Jednocześnie ZUS wskazał, iż w celu ewentualnego zaliczenia do stażu pracy okresu zatrudnienia od 22 sierpnia 1978r. do 5 listopada 1978r. w (...) należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające w jakim okresie wystąpiły nieobecności nieusprawiedliwione.

W dniu 24 marca 2017r. ubezpieczony złożył wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury przedkładając pozyskaną z archiwum dokumentację dotyczącą okresu pracy
w (...) od 22 sierpnia 1978r. do 5 listopada 1978r. W rozpoznaniu powyższego wniosku organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję.

dowód: akta ZUS.

Ubezpieczony od 22 sierpnia 1978r. został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Przedsiębiorstwie (...)
w C. na stanowisku kierowcy samochodu S. w (...) ( Huta (...)). Odwołujący w sierpniu i wrześniu 1978r. nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności.
W dniu 28 października 1978r. (sobota) ubezpieczony miał nieusprawiedliwioną nieobecność, bowiem nie dotarł do pracy na skutek spóźnienia na przewóz pracowniczy. Ubezpieczony pracę wykonywał do 31 października 1978r. W okresie od 1 listopada 1978r. do rozwiązania stosunku pracy z dniem 5 listopada 1978r. wnioskodawca nie wykonywał pracy i za ten okres nie otrzymał wynagrodzenia.

dowód: akta osobowe oraz wyjaśnienia ubezpieczonego (k. 19-19v akt).

Odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2017r., poz. 664) emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia, o których mowa w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1383) podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.

Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6;

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

W myśl art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z FUS za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki
z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową.

Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2011r. Nr 237, poz. 1412) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności: legitymacja ubezpieczeniowa; legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Jednocześnie jednak w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe dotyczą wyłącznie postępowania przed organami rentowymi (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996r., sygn. II URN 3/95, OSNP 1996/16/239).

Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika, że ubezpieczony wykonywał pracę w Przedsiębiorstwie (...)
w C. od 22 sierpnia 1978r. do 27 października 1978r. oraz od 29 października 1978r. do 31 października 1978r. Ubezpieczony przedłożył świadectwo pracy, w którym wskazano, iż ostatnia nieusprawiedliwiona nieobecność wystąpiła u niego w dniu
28 października 1978r. Zapis taki mógłby sugerować, iż takowe występowały również wcześniej. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie wskazuje jednak, aby tak w istocie było. Z dokumentów znajdujących się w aktach osobowych nie wynika, aby u ubezpieczonego występowały w tym okresie nieusprawiedliwione nieobecności czy inne przerwy w pracy. Nadto w aktach osobowych znajduje się kartoteka zarobkowa ubezpieczonego potwierdzająca, że ubezpieczony w sierpniu przepracował 67 godziny, we wrześniu 179 godzin, a w październiku 183 godziny. Ilość godzin wskazuje na wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, zwłaszcza w sytuacji organizacji czasu pracy w systemie 12/12. W tych okolicznościach Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia ubezpieczonego, iż poza 28 października 1978r. nie posiadał w tych miesiącach innych nieusprawiedliwionych nieobecności.

Brak było natomiast podstaw do uwzględnienia, poza opisanym 28 października 1978r., również okresu od 1 do 5 listopada 1978r. Co do tego okresu z kartoteki zarobkowej wynika, że ubezpieczony nie przepracował żadnej godziny i nie osiągnął jakiegokolwiek wynagrodzenia. Niewątpliwie gdyby ubezpieczonemu został udzielony czas wolny na poszukiwanie pracy, czy czas wolny z uwagi na normę czasu pracy wypracowaną dotychczas i udzielane dni wolne np. za nadpracowany czas to i za te dni otrzymałby wynagrodzenia. Za te 5 dni ubezpieczony jednak żadnego wynagrodzenia nie otrzymał, co wynika z karty wynagrodzeń. Być może była to usprawiedliwiona nieobecność ale bez prawa do wynagrodzenia. W tym okresie na pewno ubezpieczony nie miał nieusprawiedliwionej nieobecności albowiem wtedy pracodawca nie wpisywałby dnia 28 października 1978r. jako ostatnią nieusprawiedliwioną nieobecność. Wyklucza to możliwość uwzględnienia tego okresu do okresów składkowych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na mocy powołanych przepisów oraz art. 477 14 § 1 i § 2 k.p.c.