Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 639/17

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Jolanta Jachowicz

Sędziowie: SO Tomasz Bajer (spraw.)

SO Beata Matysik

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółki komandytowej w Ł.

z udziałem (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Ł.

o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 31 marca 2017 r., sygn. akt LD. XX Ns - Rej. KRS (...)

postanawia:

oddalić apelację.

Tomasz Bajer Beata Matysik Jolanta Jachowicz