Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1060/17

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 7 listopada 2016 roku Nr Dz Kw 43574/16 S. K. wniosła o dokonanie w dziale II księgi wieczystej (...) sprostowania współwłaściciela nieruchomości poprzez wpisanie (...) w miejsce (...).

Postanowieniem z dnia 11 maja 2017r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek.

Powyższe rozstrzygnięcie oparte zostało na następujacych ustaleniach stanu faktycznego :

Księga wieczysta (...) prowadzona jest dla placu

o powierzchni 0,1425 ha położonego w Ł.. W dziale II jako współwłaściciele wpisani są: J. R. (1), syn W. i W. do 182/855 części, B. P., córka F. i W. do 182/855 części, J. S., syn F. i W. do 182/855 części .

Przy takich ustaleniach stanu faktycznego Sąd I instancji wywiódł że

S. K. nie jest osobą legitymowaną do złożenia przedmiotowego wniosku ( art. 626 2 § 5 k.p.c.). Wnioskodawczyni nie wykazała następstwa prawnego po osobie zmarłej, wpisanej w dziale II księgi wieczystej.

Apelację od tego rozstrzygnięcia złożyła S. K..

Skarżąca zarzuciła rozstrzygnięciu błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę zaskarżonego orzeczenia, polegający na tym, że wnioskodawczyni nie jest właścicielką nieruchomości objętej księga wieczsytą (...), podczas gdy wnioskodawczyni jest następcą prawnym J. R. (2).

W konkluzji skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i sprostowanie oznaczenia współwłaściciela nieruchomości poprzez wpisanei (...) w miejsce błędnego (...).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Apelacja nie jest zasadna.

Wbrew zarzutom skarżącej, Sąd I instancji dokonał prawidłowych ustaleń stanu faktycznego, znajdujących pełne oparcie w dokumentach załączonych do akt księgi wieczystej LD1M/00000137/3.

Zgodnie z art.626 8 § 2 k.p.c. rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Przepis ten zakreśla granice kognicji sądu wieczystoksięgowego. Sąd w postępowaniu wieczystoksięgowym nie rozstrzyga żadnych sporów,w szczególności sporów co do prawa własności.Wnioskodawca składając wnisek o dokonanie wpisu w księdze wieczsytej powinien do wniosku dołączyć dokumenty, które stanowić mogą podstawę dokonania wpisu.

Jak wynika z dokumentów załączonych do przedmiotowej księgi wieczsytej, w dziale drugim tej księgi ujawniony jest J. R. (1) do 103/285 części. Skarżąca nie wykazała, że jest następcą prawnym J. R. (1).

Stosownie do art. 626 2 § 5 k.p.c. wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

Zgodzić należy się z Sądem I Instancji, że skarżąca nie jest osobą legitymowaną do złożeni wniosku o wpis. Wnioskodawczyni nie wykazała następstwa prawnego po osobie zmarłej, wpisanej w dziale II księgi wieczystej. Wprawdzie skarżąca twierdzi, że jest następcą prawnym J. R. (1), jednakże nie udowodniła tej okoliczności za pomocą dokumentu np. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W tym stanie rzeczy, zgodzić należy się z Sądem I Instancji , że skarżąca nie przedstawiła dokumentów, które spełniałyby przesłanki opisane dyspozycją art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o skiegach wieczystych i hiporece ( tekst jedn. z 2013r. poz. 707 ze zm. ).

Mając na uwadze powyzsze okoliczności, Sąd Okręgowy oddalił apelację jako bezzasadną na podsatwie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.