Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1179/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Sławomir Zieliński

SO Jacek Świerczyński

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku H. C.

z udziałem M. C.

o wpis w dziale III księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 czerwca 2017r. Nr Dz. (...)

postanawia :

oddalić apelację.