Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 947/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Sławomir Zieliński

SO Jacek Świerczyński

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. N.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

o wpis w dziale IV księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 27 marca 2017r. Nr Dz.Kw 2772/17

postanawia :

oddalić apelację.