Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 963/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Sławomir Zieliński

SO Jacek Świerczyński

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. S.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w M. - K.

o wpis w dziale II księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Ł.

z dnia 18 kwietnia 2017r. Nr Dz.Kw 4574/16

postanawia :

oddalić apelację.