Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 963/17

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2016 roku do Sądu Rejonowego w Łęczycy wpłynął wniosek M. S. o wpisanie na jego rzecz prawa własności w dziale II księgi wieczystej nr (...). Do wniosku załączono wypis z aktu notarialnego nr 7585/2016 – umowy sprzedaży, sporządzonego w dniu 27 października 2016 roku przez notariusz G. D. .

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Łęczycy oddalił wniosek o wpis.

Sąd I instancji oddalił wniosek o wpis, gdyż umowa sprzedaży, stanowiąca podstawę żądanego wpisu została zawarta wbrew aktualnie obowiązującym regulacjom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż nabywca nieruchomości rolnej o powierzchni 2 ha nie był rolnikiem.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia złożył uczestnik postępowania.

Skarżący zarzucił rozstrzygnięciu :

- naruszenie prawa materialnego tj. art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz.2052) w związku z art. 46 1 k.c. poprzez nieprawidłową wykładnię tj. przyjęcie, że nieruchomość będąca przedmiotem umowy sprzedaży z dnia 27 października 2016r. jest nieruchomością rolną, podlegającą rygorom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;

- błędną ocenę materiału dowodowego, w szczególności art. 233 § 1 k.p.c. – poprzez przyjęcie, że nieruchomość będąca przedmiotem umowy sprzedaży z dnia 27 października 2016r. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy K. przeznaczona jest do produkcji rolnej.

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku o wpis, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje :

Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą (...) dla zabudowanej nieruchomości położonej we wsi M. gmina K., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (...) o powierzchni 2 ha.W dziale II tej księgi wieczystej ujawniona jest (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w M.K..

W dniu 27 października 206r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) zawarła z M. S. umowę sprzedaży nieruchomości objętej księga wieczystą (...). Umowa ta została zawarta w formie aktu notarialnego ( akta księgi wieczystej umowa –k. 73-76 ).

W wypisie z rejestru gruntów działka ta została określona jako teren przemysłowe Ba ( wypis z rejestru gruntów –k. 77).

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy K. działka objęta ksiąg wieczystą (...) przeznczona jest pod tereny:

- ośrodków produkcji rolnej,

- zabudowy produkcyjnej,

- baz, składów , obsługi rolnictwa - oznaczenie w planie P.

Dla terenów ośrodków produkcji rolnej, terenów zabudowy produkcyjnej, baz i składów oraz obsługi rolnictwa oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem P ustalona została funkcja podstawowa – ośrodki produkcji rolnej ,produkcja, bazy i składy, obsługa rolnictwa ( zaświadczenie Burmistrza K. z dn. 17 stycznia 2017r. –k.124).

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017r. Prezes Agencji Nieruchomości rolnych odmówił wszczęcia postępowania z wniosku M. S. o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej w zakresie działki nr (...) o pow. 2 ha , dla której Sąd Rejonowy Łęczycy prowadzi księgę wieczystą (...) ( postanowienie –k. 119).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Apelacja nie jest zasadna.

Wbrew zarzutom skarżącego podniesionym w apelacji, Sąd I Instancji prawidłowo zastosował zarówno przepisy postępowania cywilnego, regulujące postępowanie wieczystoksięgowe, jak też przepisy prawa materialnego, w szczególności art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz.2052) w związku z art. 46 1 k.c.

Zgodnie z art. 626 8 § 2 k.p.c. rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Powołany przepis reguluje zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym, jednocześnie określa środki dowodowe jakimi może posłużyć się sąd w postepowaniu wieczystoksięgowym.

Wbrew stanowisku skarżącego, przy rozpoznaniu niniejszej sprawy Sad I Instancji dokonał oceny materiału dowodowego zgodnie z regułami opisanymi w tej regulacji i trafnie określił konsekwencje prawne z niej wynikające.

Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że działka nr (...) położona w obrębie M.K. jest w świetle obowiązujących przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz kodeksu cywilnego nieruchomością rolną.

Zgodnie z treścią art. 46 1 kc nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Jak stanowi natomiast art. 2 ust. 1 ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego „nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Z załączonych przez skarżącego zaświadczeń wydanych przez Burmistrza K. wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy K. nieruchomość będąca działką nr (...) położona w obrębie M.K. przeznaczona jest pod tereny ośrodków produkcji rolnej, zabudowy produkcyjnej, baz, składów i obsługi rolnictwa. Natomiast na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy K. działka ta przeznaczona jest pod tereny strategiczne: produkcja, magazyny, składy, obiekty handlowe, usługi i obsługa komunikacji. Przedstawione postanowienie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 16 stycznia 2017 roku nie przesądza o tym, że przedmiotowa nieruchomość nie jest nieruchomością rolną. Nie są nieruchomościami rolnymi nieruchomości, które odpowiadają wymaganiom przewidzianym w art. 46 1 kodeksu cywilnego, ale w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały na inne cele niż rolne.

Zgodzić należy się z Sądem I Instancji, że dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma znaczenia fakt, iż aktualnie nieruchomość nie jest wykorzystywana rolniczo, gdyż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny ośrodków produkcji rolnej, zabudowy produkcyjnej, baz, składów i obsługi rolnictwa.

Sąd I instancji trafnie zwrócił uwagę na rolniczy potencjał nieruchomości i prawidłowo zakwalifikował przedmiot umowy sprzedaży z dnia 27 października 2016 roku jako nieruchomość rolną. Taka kwalifikacja nieruchomości przesądza o konieczności stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 2 a ust. 1 omawianego aktu prawnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidulny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Rację ma Sąd I instancji, że w rozpoznawanej sprawie strony nie wykazały, by nabywca przedmiotowej nieruchomości spełniał ten warunek, a więc uznać należy, iż umowa sprzedaży została zawarta z naruszeniem obowiązujących przepisów ustawy i nie może stanowić podstawy do dokonania wpisu prawa własności zgodnie z wnioskiem.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy oddalił apelację jako bezzasadną na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.