Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IV Ka 533/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Waldemar Majka

Protokolant:

Marcelina Żoch

przy udziale Grzegorza Howorskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku

sprawy D. W.

syna J. i A. z domu F.

urodzonego (...) w W.

oskarżonego z art. 193 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 8 czerwca 2017 roku, sygnatura akt III K 125/17

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuję Sądowi I Instancji celem ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt IV Ka 533/17

UZASADNIENIE

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu wystąpił z wnioskiem na podstawie art. 335§1 kpk o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie wobec D. W. kary grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych za zarzucone mu przestępstwo polegające na tym, że w dniu 31 stycznia 2017 roku w W. (województwo (...)), przy ul. (...) wdarł się do wnętrza mieszkania oznaczonego numerem (...) i wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuścił, czym działał na szkodę Gminy W.,

to jest o czyn z art. 193 k.k.,

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017 roku (sygnatura akt III K 125/17) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

I.  D. W. uznał za winnego tego, że 30 stycznia 2017 r. w W., wdarł się do lokalu mieszkalnego numer (...) w budynku przy ul. (...), działając na szkodę Gminy W., to jest za winnego popełnienia występku z art. 193 k.k. i za to, na podstawie art. 193 k.k., wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie;

II.  zwolnił D. W. z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł prokurator, zaskarżając wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego, zarzucając obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a to art. 343 § 7 kpk i art. 335 § 1 kpk polegającą na wydaniu przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wyroku w sprawie o sygnaturze akt III K 125/17 mimo uznania, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w treści art. 335 § 1 kpk i skierowania sprawy na rozprawę, podczas gdy zgodnie z wyżej wymienionym przepisem art. 343 § 7 kpk z uwagi na skierowanie wniosku w trybie art. 335 § 1 kpk sprawa winna zostać zwrócona prokuratorowi w sytuacji nie uwzględnienia opisywanego wniosku, a podnosząc wskazany zarzut wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu.

Sąd okręgowy zważył:

apelacja odniosła ten skutek, iż koniecznym stało się uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W sprawie niniejszej prokurator skierował do sądu rejonowego wniosek w trybie art. 335§1 kpk o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary przewidzianej za zarzucony mu występek. Procedując na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku sąd I instancji złożonego wniosku nie uwzględnił i skierował sprawę na rozprawę główną. W dniu 8 czerwca 2017 roku po przeprowadzeniu rozprawy sąd rejonowy wydał w sprawie wyrok.

Stosownie do treści art. 343§7 kpk jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335§1 kpk zwraca sprawę prokuratorowi.

W razie natomiast nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335§2 kpk sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333§1 i 2 kpk. Skoro zatem w niniejszej sprawie sąd rejonowy stwierdził brak podstaw do uwzględnienia złożonego na podstawie art. 335§1 kpk przez oskarżyciela publicznego wniosku to koniecznym pozostawało zwrócić przedmiotową sprawę prokuratorowi w trybie art. 343§7 kpk. Sąd I instancji, w zaistniałej sytuacji procesowej, wydając decyzje o skierowaniu sprawy na rozprawę główną naruszył wskazany w apelacji przepis prawa procesowego. Zaistniałe uchybienie skutkowało uchyleniem zaskarżonego orzeczenia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, bowiem sąd odwoławczy nie jest władny uchylić wyroku i zwrócić sprawy prokuratorowi.

Z tych też wszystkich względów orzeczono jak w wyroku (art.437§2 kpk).