Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 471/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSR Radosław Ochał

Ławnicy: A. H., J. N.

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. w S.

sprawy z powództwa P. C.,

przeciwko I. N., K. Z.

o ustalenie stosunku pracy, wynagrodzenie, ekwiwalent

I.  Oddala powództwo.

II.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanej I. N. kwotę 1.877 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem) tytułem kosztów procesu.

III.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanej K. Z. kwotę 1.877 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem) tytułem kosztów procesu.