Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poznań, 8 Czerwca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Krzysztof Lewandowski

SSA Przemysław Grajzer (sprawozdawca)

SSA Jarema Sawiński

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu Małgorzaty Chudzińskiej-Ratajczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2017 r.

sprawy D. K. oskarżonego o popełnienie przestępstw określonych w art. 286 § 1 kk w zw. z art.294 § 1 kk, art.270 § 1 kk i art.272 kk w zw. z art.11 § 2 kk

na skutek apelacji obrońców oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28 lutego 2017 r., w sprawie o sygn. akt XVI K 116/15

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego F. H. kwotę 1.200,- zł (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym

III.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów procesu za postępowanie odwoławcze w kwocie 50,- (pięćdziesiąt) złotych i wymierza mu opłatę za II instancję w kwocie 2.000,- zł (dwa tysiące)

Jarema Sawiński Krzysztof Lewandowski Przemysław Grajzer