Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 605/17

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22.08.2017 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Iwona Iwanek

Protokolant : Agnieszka Thrun

po rozpoznaniu w dniu 22.08.2017 r. w Świdnicy

sprawy L. D.

przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) we W.

o emeryturę rolniczą

na skutek odwołania L. D.

od decyzji Prezesa (...) Rolniczego (...)

z dnia (...) Nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia(...) roku Nr (...) w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy L. D. prawo do emerytury rolniczej począwszy od dnia 04 stycznia 2017 roku.

UZASADNIENIE

L. D. złożył odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) we W. z dnia (...) znak: (...), którą organ odmówił wnioskodawcy prawa do emerytury rolniczej. W uzasadnieniu odwołania wnioskodawca wskazał, że w dniu 07.05.1987 r. nabył gospodarstwo rolne i od tego czasu powinien zostać objęty ubezpieczeniem rolniczym, spełniając przesłankę okresu podlegania temu ubezpieczeniu, konieczną do uzyskania prawa do emerytury.

Strona pozwana - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) we W. wniosła o oddalenie odwołania podnosząc, że wnioskodawca udokumentował 29 lat 6 miesięcy i 16 dni pracy w gospodarstwie rolnym rodziców oraz podlegania ubezpieczeniu rolniczemu, zamiast wymaganych 30 lat, dla osoby starającej się o świadczenie w obniżonym wieku emerytalnym. Strona pozwana uznała wnioskodawcy okresy 30.08.1969-30.08.1970r., 01.01.1988-31.12.1988 r., 01.08.1989-03.01.2017 r. oraz 13.02.2017-24.03.2017 r., pomijając okres 07.05.1987-31.12.1987 r. z uwagi na brak dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Sąd ustalił, co następuje:

Wnioskodawca L. D. ur. (...), w dniu (...) r. złożył u strony pozwanej wniosek o emeryturę rolniczą, wskazując że w okresie 30.08.1969-30.08.1970r. pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, w okresie 02.09.1970-31.07.1989r. pracował w Przedsiębiorstwie (...) w B., jednocześnie w okresie 07.05.1987-03.01.2017r. pracując we własnym gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca przedstawił stronie pozwanej m.in. odpis aktu notarialnego Rep. (...) o nabyciu gospodarstwa rolnego od dnia 07.05.1987r. W karcie ewidencyjnej ubezpieczenia rolniczego, jako początek objęcia tym ubezpieczeniem wskazano 01.01.1988r.

Zaskarżoną decyzją z dnia 22.03.2017r. strona pozwana odmówiła wnioskodawcy prawo do emerytury rolniczej, wskazując nie wnioskodawca nie osiągnął wymaganego 30 letniego okresu podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. Strona pozwana uwzględniła wnioskodawcy łącznie 29 lat 6 miesięcy i 16 dni pracy w gospodarstwie rolnym rodziców (30.08.1969-30.08.1970 r.) oraz podlegania ubezpieczeniu rolniczemu (01.01.1988-31.12.1988 r., 01.08.1989-03.01.2017 r. oraz 13.02.2017-24.03.2017 r.). Strona pozwana nie uwzględniła okresu 07.05.1987-31.12.1987r. z uwagi na brak dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

d owód: akta KRUS

W okresie 02.09.1970-31.07.1989r. wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Przedsiębiorstwie (...) w B., na stanowisku mechanika maszyn rolniczych.

Jednocześnie w dniu (...) r., na podstawie aktu notarialnego zawartego w Państwowym Biurze Notarialnym w K. Rep. A nr (...) wnioskodawca wraz z żoną, w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej nabył nieruchomość rolną z zabudowaniami o pow. 6,73 ha, położoną we wsi S.. Od tego dnia wnioskodawca rozpoczął prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, niezależnie od pozostawania w stosunku pracy. W dacie nabycia gospodarstwa rolnego wnioskodawca miał ukończony 34 rok życia.

Decyzją z dnia 10.04.1990r. . Urząd Miasta i Gminy B. zmienił wcześniej wydaną decyzję wymiarową co do podatku rolnego, wskazując że w 1987 r. wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne i od 1988r. decyzją wskazanego urzędu był zwolniony z opłacania podatku rolnego w oparciu o przepisy o tym podatku. Wskazano w tej decyzji, że zatem za rok 1990 wnioskodawca nadal korzysta ze zwolnienia. W latach 1988-1989 wnioskodawca opłacił składki na ubezpieczenie rolne w wymaganej wysokości.

d owód: akt notarialny Rep. (...) i karta ewidencyjna ubezpieczonego w

akta ch KRUS ,

decyzja (...) w B. k.13 ,

zeznania wnioskodawcy L. derenia k. 14-15, e-protokół k.16

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie jest zasadne.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2016.277 tj.) wnioskodawcy urodzonemu w dniu (...), emerytura rolnicza przysługuje gdy spełnia łącznie następujące warunki:

1)  osiągnął wiek emerytalny 66 lat i 11 miesięcy;

2)  podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.

Ust. 2 tego przepisu stanowi, że emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)  osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2)  podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3)  zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

1)  podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

2)  prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3)  od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Okresów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Kwestię sporną w niniejszej sprawie był okres od 07.05.1987-31.12.1987r. albowiem organ rentowy twierdził, że brak jest dowodów na zgłoszenie w tym czasie do ubezpieczenia rolniczego i opłacanie z tego tytułu składek podczas gdy wnioskodawca wskazywał, że nie miał w tym okresie obowiązku opłacania składek.

Stanowisko organu rentowego nie podlegało uwzględnieniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie sposób przyjąć, jakoby wnioskodawca nie dokonał odpowiedniego zgłoszenia w związku z nabyciem gospodarstwa rolnego albowiem już tylko z przedstawionej decyzji co do podatku rolnego wynika, że właściwy urząd gminy dysponował pełną dokumentacją związaną z nabyciem gospodarstwa rolnego i dokonał zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku opłacania podatku rolnego.

W zakresie składek na ubezpieczenie społeczne rolników wskazać należy, że wnioskodawca podlegał przepisom obowiązującej wówczas ustawy z dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U.1982.40.268 ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27.10.1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U.1977.32.140) (obowiązującej wcześniej) rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat życia, zwolniony był od obowiązku opłacania składki przez okres pierwszych 5 lat gospodarowania.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U.1982.40.268 ze zm.) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia może określać zasady i tryb podwyższania lub obniżania wysokości składki; ustala warunki okresowego obniżenia składki lub zwolnienia od obowiązku jej opłacania w szczególnych wypadkach. W oparciu o przepis § 36 ust. 1 wykonawczego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.03.1983r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U.1983.21.94 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień nabycia gospodarstwa przez wnioskodawcę, rolnikowi, który ze względu na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat życia został zwolniony na podstawie dotychczasowych przepisów od obowiązku opłacania składki na Fundusz Emerytalny Rolników przez okres pierwszych 5 lat prowadzenia gospodarstwa, nie wymierza się do czasu upływu tego okresu również składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników należnej z każdego hektara przeliczeniowego i od dochodu szacunkowego z działów specjalnych.

Odnosząc powyższe do stanu niniejszej sprawy wskazać należy, ze wnioskodawca nabywając gospodarstwo rolne w roku 1987, miał ukończony 34 rok życia, a zatem mógł korzystać z przysługującego mu zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 stycznia 2003r. II UK 51/02 OSNP 2004/7/127 wskazał, że pominięcie okresu podlegającego regulacji zawartej w art. 40 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników prowadziłoby do paradoksalnej sytuacji, w której okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne i spełniającego warunki tego przepisu nie byłby uwzględniany podczas gdy ten sam okres pracy w tym gospodarstwie członków jego rodziny podlegałby uwzględnieniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym uwzględnia się przypadające przed dniem 01.01.1983r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia. Sąd Najwyższy zaznaczył, że jeśli uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym osób nie podlegających żadnemu ubezpieczeniu, to tym bardziej powinien być uwzględniony okres prowadzenia gospodarstwa rolnego przez rolnika podlegającemu ubezpieczeniu społecznemu i spełniającemu wszystkie warunki wymagane przepisami regulującymi to ubezpieczenie.

Z tej przyczyny Sąd uwzględnił sporny okres od 07.05.1987r. do 31.12.1987r. jako okres stażu ubezpieczeniowego rolnika, wskutek czego uznał, że wnioskodawca spełnił warunek posiadania ponad 30 lat ubezpieczenia rolniczego, wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W zakresie okresu 01.01.1989-31.07.1989r., podnieść należy, że wnioskodawca podlegał wówczas powszechnym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U.1982.40.268 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.1989r. do okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, wymaganych do uzyskania prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, zalicza się okresy: prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim przed dniem 1 lipca 1977 r., lecz po ukończeniu 16 lat; zatrudnienia, równorzędne z okresami zatrudnienia i zaliczane do okresów zatrudnienia w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Z dniem 01.01.1989 r. z przepisu tego została wykreślona możliwość uwzględnienia do stażu rolniczego okresów równorzędnych z okresami zatrudnienia i zaliczanych do okresów zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. To zaś oznacza, ze okres 01.01.1989-31.07.1989r.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.