Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1229/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Balion - Hajduk

Sędziowie: SO Leszek Dąbek (spr.)

SR del. Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 r. w (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. B. (1)

przeciwko A. M. (1)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 1 lipca 2016 r., sygn. akt I Nc 6889/15

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR del. Ewa Buczek – Fidyka SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 1229/17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 1 07 2016r. odrzucił sprzeciw pozwanego A. M. (1) od nakazu zapłaty wydanego
w dniu 26 01 2016r. uznając, że wniesiony został po terminie.

Orzeczenie to zaskarżył pozwany A. M. (2) , który wnosił
o jego uchylenie i przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Uzasadniając zażalenie podnosił, że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez stronę, na skutek błędnego poinformowania pełnomocnika pozwanego o dacie odbioru nakazu zapłaty.

W odpowiedzi na zażalenie powód M. B. (2) wnosił o jego oddalenie i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zgodnie z regulacją art. 502 § 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być wniesiony w terminie dwóch tygodni licząc od daty doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty.

Wbrew temu co podnosi zażalenie z zawartego w aktach sprawy dowodu doręczenia wynika, iż odpis nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy
w dniu 26 01 2016r. został odebrany przez pozwanego osobiście.

Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego dopiero
w dniu 11 05 2016r., tj. już po upływie powyższego terminu.

Dla oceny terminowości jego wniesienia nie ma przy tym żadnego znaczenia przywoływane w zażaleniu okoliczności: nieznacznego uchybienia przez skarżącego temu terminowi (skarżący sam wszak przyznaje, iż termin ten nie został przez niego dochowany) oraz wadliwego poinformowania jego pełnomocnika przez ojca skarżącego o dacie odebrania przesyłki pocztowej zawierającej odpis nakazu zapłaty (okoliczność ta miała świadczyć o braku winy pełnomocnika skarżącego w niedochowaniu terminu do wniesienia sprzeciwu, przez co mogła ona stanowić jedynie podstawę do ewentu-alnego przywrócenia mu terminu do wniesienia sprzeciwu, z tym jednak, iż zgłoszony w tej kwestii przez niego wniosek została skutecznie oddalony w postanowieniu Sądu Rejonowego w (...) z dnia 30 01 2017r.; k- 60 akt)

W połączeniu z powyższym - zgodnie z regulacją art. 504 k.p.c. - obligowało to Sąd Rejonowy do odrzucenia sprzeciwu skarżącego, co znalazło prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym postanowieniu i tym samym zażalenie pozwanego jest bezzasadne.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie pozwanego jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c. związku
z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie
art. 98 § 1 k.p.c. biorąc pod uwagę, iż pozwany uległ w całości w postępowaniu odwoławczym i powinien zwrócić powodowi poniesione przez niego w tym postępowaniu koszty zastępstwa przez fachowego pełnomocnika w kwocie 600zł
( § 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 10 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800) .

SSR del. Ewa Buczek – Fidyka SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Leszek Dąbek