Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ca 167/17

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w S. IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Jaroszewicz

Sędziowie SO: Wanda Dumanowska (spr.), Andrzej Jastrzębski

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 roku., w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wykonawcy A. T., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. T. w S.

przy udziale:

zamawiającego Skarbu Państwa –P. (...) U.

interwenienta ubocznego L. G., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi (...) w M.

na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 17 lutego 2017r., sygn. akt KIO 227/17

postanawia:

odrzucić skargę.