Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ca 174/17

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w S.IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Jaroszewicz

Sędziowie SO: Wanda Dumanowska (spr.), Andrzej Jastrzębski

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 roku., w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wykonawcy M. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PHU (...) w K.

przy udziale:

zamawiającego Skarbu Państwa – P. (...) U.

na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 17 lutego 2017r., sygn. akt KIO 228/17

postanawia:

odrzucić skargę.